Logo Search packages:      
Sourcecode: kdenetwork version File versions

dcc.c

/* $Id: dcc.c,v 1.1.4.1 2004/10/29 13:41:21 gj Exp $ */

/*
 * (C) Copyright 2001-2002 Wojtek Kaniewski <wojtekka@irc.pl>
 *             Tomasz Chiliński <chilek@chilan.com>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU Lesser General Public License Version
 * 2.1 as published by the Free Software Foundation.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 */

#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#ifdef sun
# include <sys/filio.h>
#endif

#include <ctype.h>
#include <errno.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdarg.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include "compat.h"
#include "libgadu.h"

#ifndef GG_DEBUG_DISABLE
/*
 * gg_dcc_debug_data() // funkcja wewnętrzna
 *
 * wyświetla zrzut pakietu w hexie.
 * 
 * - prefix - prefiks zrzutu pakietu
 * - fd - deskryptor gniazda
 * - buf - bufor z danymi
 * - size - rozmiar danych
 */
static void gg_dcc_debug_data(const char *prefix, int fd, const void *buf, int size)
{
   int i;
   
   gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "++ gg_dcc %s (fd=%d,len=%d)", prefix, fd, size);
   
   for (i = 0; i < size; i++)
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, " %.2x", ((unsigned char*) buf)[i]);
   
   gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "\n");
}
#else
#define gg_dcc_debug_data(a,b,c,d) do { } while (0)
#endif

/*
 * gg_dcc_request()
 *
 * wysyła informację o tym, że dany klient powinien się z nami połączyć.
 * wykorzystywane, kiedy druga strona, której chcemy coś wysłać jest za
 * maskaradą.
 *
 * - sess - struktura opisująca sesję GG
 * - uin - numerek odbiorcy
 *
 * patrz gg_send_message_ctcp().
 */
int gg_dcc_request(struct gg_session *sess, uin_t uin)
{
   return gg_send_message_ctcp(sess, GG_CLASS_CTCP, uin, "\002", 1);
}

/* 
 * gg_dcc_fill_filetime() // funkcja wewnętrzna
 *
 * zamienia czas w postaci unixowej na windowsowy.
 *
 * - unix - czas w postaci unixowej
 * - filetime - czas w postaci windowsowej
 */
void gg_dcc_fill_filetime(uint32_t ut, uint32_t *ft)
{
#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_LONG_LONG
   unsigned long long tmp;

   tmp = ut;
   tmp += 11644473600LL;
   tmp *= 10000000LL;

#ifndef __GG_LIBGADU_BIGENDIAN
   ft[0] = (uint32_t) tmp;
   ft[1] = (uint32_t) (tmp >> 32);
#else
   ft[0] = gg_fix32((uint32_t) (tmp >> 32));
   ft[1] = gg_fix32((uint32_t) tmp);
#endif

#endif
}

/*
 * gg_dcc_fill_file_info()
 *
 * wypełnia pola struct gg_dcc niezbędne do wysłania pliku.
 *
 * - d - struktura opisująca połączenie DCC
 * - filename - nazwa pliku
 *
 * 0, -1.
 */
int gg_dcc_fill_file_info(struct gg_dcc *d, const char *filename)
{
   struct stat st;
   const char *name, *ext, *p;
   int i, j;
   
   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_dcc_fill_file_info(%p, \"%s\");\n", d, filename);
   
   if (!d || d->type != GG_SESSION_DCC_SEND) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info() invalid arguments\n");
      errno = EINVAL;
      return -1;
   }
      
   if (stat(filename, &st) == -1) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info() stat() failed (%s)\n", strerror(errno));
      return -1;
   }

   if ((st.st_mode & S_IFDIR)) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info() that's a directory\n");
      errno = EINVAL;
      return -1;
   }

   if ((d->file_fd = open(filename, O_RDONLY)) == -1) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info() open() failed (%s)\n", strerror(errno));
      return -1;
   }

   memset(&d->file_info, 0, sizeof(d->file_info));

   if (!(st.st_mode & S_IWUSR))
      d->file_info.mode |= gg_fix32(GG_DCC_FILEATTR_READONLY);

   gg_dcc_fill_filetime(st.st_atime, d->file_info.atime);
   gg_dcc_fill_filetime(st.st_mtime, d->file_info.mtime);
   gg_dcc_fill_filetime(st.st_ctime, d->file_info.ctime);
   
   d->file_info.size = gg_fix32(st.st_size);
   d->file_info.mode = gg_fix32(0x20); /* FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE */

   if (!(name = strrchr(filename, '/')))
      name = filename;
   else
      name++;

   if (!(ext = strrchr(name, '.')))
      ext = name + strlen(name);

   for (i = 0, p = name; i < 8 && p < ext; i++, p++)
      d->file_info.short_filename[i] = toupper(name[i]);
   
   if (strlen(ext) > 0) {
      for (j = 0; *ext && j < 4; j++, p++)
         d->file_info.short_filename[i + j] = toupper(ext[j]);
      
   }

   gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_fill_file_info() short name \"%s\", dos name \"%s\"\n", name, d->file_info.short_filename);
   strncpy(d->file_info.filename, name, sizeof(d->file_info.filename) - 1);

   return 0;
}

/*
 * gg_dcc_transfer() // funkcja wewnętrzna
 * 
 * inicjuje proces wymiany pliku z danym klientem.
 *
 * - ip - adres ip odbiorcy
 * - port - port odbiorcy
 * - my_uin - własny numer
 * - peer_uin - numer obiorcy
 * - type - rodzaj wymiany (GG_SESSION_DCC_SEND lub GG_SESSION_DCC_GET)
 *
 * zaalokowana struct gg_dcc lub NULL jeśli wystąpił błąd.
 */
static struct gg_dcc *gg_dcc_transfer(uint32_t ip, uint16_t port, uin_t my_uin, uin_t peer_uin, int type)
{
   struct gg_dcc *d = NULL;
   struct in_addr addr;

   addr.s_addr = ip;
   
   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_dcc_transfer(%s, %d, %ld, %ld, %s);\n", inet_ntoa(addr), port, my_uin, peer_uin, (type == GG_SESSION_DCC_SEND) ? "SEND" : "GET");
   
   if (!ip || ip == INADDR_NONE || !port || !my_uin || !peer_uin) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_transfer() invalid arguments\n");
      errno = EINVAL;
      return NULL;
   }

   if (!(d = (void*) calloc(1, sizeof(*d)))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_transfer() not enough memory\n");
      return NULL;
   }

   d->check = GG_CHECK_WRITE;
   d->state = GG_STATE_CONNECTING;
   d->type = type;
   d->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
   d->file_fd = -1;
   d->active = 1;
   d->fd = -1;
   d->uin = my_uin;
   d->peer_uin = peer_uin;

   if ((d->fd = gg_connect(&addr, port, 1)) == -1) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_transfer() connection failed\n");
      free(d);
      return NULL;
   }

   return d;
}

/*
 * gg_dcc_get_file()
 * 
 * inicjuje proces odbierania pliku od danego klienta, gdy ten wysłał do
 * nas żądanie połączenia.
 *
 * - ip - adres ip odbiorcy
 * - port - port odbiorcy
 * - my_uin - własny numer
 * - peer_uin - numer obiorcy
 *
 * zaalokowana struct gg_dcc lub NULL jeśli wystąpił błąd.
 */
struct gg_dcc *gg_dcc_get_file(uint32_t ip, uint16_t port, uin_t my_uin, uin_t peer_uin)
{
   gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_get_file() handing over to gg_dcc_transfer()\n");

   return gg_dcc_transfer(ip, port, my_uin, peer_uin, GG_SESSION_DCC_GET);
}

/*
 * gg_dcc_send_file()
 * 
 * inicjuje proces wysyłania pliku do danego klienta.
 *
 * - ip - adres ip odbiorcy
 * - port - port odbiorcy
 * - my_uin - własny numer
 * - peer_uin - numer obiorcy
 *
 * zaalokowana struct gg_dcc lub NULL jeśli wystąpił błąd.
 */
struct gg_dcc *gg_dcc_send_file(uint32_t ip, uint16_t port, uin_t my_uin, uin_t peer_uin)
{
   gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_send_file() handing over to gg_dcc_transfer()\n");

   return gg_dcc_transfer(ip, port, my_uin, peer_uin, GG_SESSION_DCC_SEND);
}

/*
 * gg_dcc_voice_chat()
 * 
 * próbuje nawiązać połączenie głosowe.
 *
 * - ip - adres ip odbiorcy
 * - port - port odbiorcy
 * - my_uin - własny numer
 * - peer_uin - numer obiorcy
 *
 * zaalokowana struct gg_dcc lub NULL jeśli wystąpił błąd.
 */
struct gg_dcc *gg_dcc_voice_chat(uint32_t ip, uint16_t port, uin_t my_uin, uin_t peer_uin)
{
   gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_voice_chat() handing over to gg_dcc_transfer()\n");

   return gg_dcc_transfer(ip, port, my_uin, peer_uin, GG_SESSION_DCC_VOICE);
}

/*
 * gg_dcc_set_type()
 *
 * po zdarzeniu GG_EVENT_DCC_CALLBACK należy ustawić typ połączenia za
 * pomocą tej funkcji.
 *
 * - d - struktura opisująca połączenie
 * - type - typ połączenia (GG_SESSION_DCC_SEND lub GG_SESSION_DCC_VOICE)
 */
void gg_dcc_set_type(struct gg_dcc *d, int type)
{
   d->type = type;
   d->state = (type == GG_SESSION_DCC_SEND) ? GG_STATE_SENDING_FILE_INFO : GG_STATE_SENDING_VOICE_REQUEST;
}
   
/*
 * gg_dcc_callback() // funkcja wewnętrzna
 *
 * wywoływana z struct gg_dcc->callback, odpala gg_dcc_watch_fd i umieszcza
 * rezultat w struct gg_dcc->event.
 *
 * - d - structura opisująca połączenie
 *
 * 0, -1.
 */
static int gg_dcc_callback(struct gg_dcc *d)
{
   struct gg_event *e = gg_dcc_watch_fd(d);

   d->event = e;

   return (e != NULL) ? 0 : -1;
}

/*
 * gg_dcc_socket_create()
 *
 * tworzy gniazdo dla bezpośredniej komunikacji między klientami.
 *
 * - uin - własny numer
 * - port - preferowany port, jeśli równy 0 lub -1, próbuje domyślnego
 *
 * zaalokowana struct gg_dcc, którą poźniej należy zwolnić funkcją
 * gg_dcc_free(), albo NULL jeśli wystąpił błąd.
 */
struct gg_dcc *gg_dcc_socket_create(uin_t uin, uint16_t port)
{
   struct gg_dcc *c;
   struct sockaddr_in sin;
   int sock, bound = 0;
   
    gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_create_dcc_socket(%d, %d);\n", uin, port);
   
   if (!uin) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_create_dcc_socket() invalid arguments\n");
      errno = EINVAL;
      return NULL;
   }

   if ((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP)) == -1) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_create_dcc_socket() can't create socket (%s)\n", strerror(errno));
      return NULL;
   }

   if (!port)
      port = GG_DEFAULT_DCC_PORT;
   
   while (!bound) {
      sin.sin_family = AF_INET;
      sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
      sin.sin_port = htons(port);
   
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_create_dcc_socket() trying port %d\n", port);
      if (!bind(sock, (struct sockaddr*) &sin, sizeof(sin)))
         bound = 1;
      else {
         if (++port == 65535) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_create_dcc_socket() no free port found\n");
            return NULL;
         }
      }
   }

   if (listen(sock, 10)) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_create_dcc_socket() unable to listen (%s)\n", strerror(errno));
      return NULL;
   }
   
   gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_create_dcc_socket() bound to port %d\n", port);

   if (!(c = malloc(sizeof(*c)))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_create_dcc_socket() not enough memory for struct\n");
      close(sock);
        return NULL;
   }
   memset(c, 0, sizeof(*c));

   c->port = c->id = port;
   c->fd = sock;
    c->type = GG_SESSION_DCC_SOCKET;
   c->uin = uin;
   c->timeout = -1;
   c->state = GG_STATE_LISTENING;
   c->check = GG_CHECK_READ;
   c->callback = gg_dcc_callback;
   c->destroy = gg_dcc_free;
   
   gg_dcc_ip = INADDR_ANY; 
   return c;
}

/*
 * gg_dcc_voice_send()
 *
 * wysyła ramkę danych dla rozmowy głosowej.
 *
 * - d - struktura opisująca połączenie dcc
 * - buf - bufor z danymi
 * - length - rozmiar ramki
 *
 * 0, -1.
 */
int gg_dcc_voice_send(struct gg_dcc *d, char *buf, int length)
{
   struct packet_s {
      uint8_t type;
      uint32_t length;
   } GG_PACKED;
   struct packet_s packet;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "++ gg_dcc_voice_send(%p, %p, %d);\n", d, buf, length);
   if (!d || !buf || length < 0 || d->type != GG_SESSION_DCC_VOICE) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_voice_send() invalid argument\n");
      return -1;
   }

   packet.type = 0x03; /* XXX */
   packet.length = gg_fix32(length);

   if (write(d->fd, &packet, sizeof(packet)) < (signed)sizeof(packet)) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_voice_send() write() failed\n");
      return -1;
   }
   gg_dcc_debug_data("write", d->fd, &packet, sizeof(packet));

   if (write(d->fd, buf, length) < length) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_voice_send() write() failed\n");
      return -1;
   }
   gg_dcc_debug_data("write", d->fd, buf, length);

   return 0;
}

#define gg_read(fd, buf, size) \
{ \
   int tmp = read(fd, buf, size); \
   \
   if (tmp < (int) size) { \
      if (tmp == -1) { \
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno)); \
      } else if (tmp == 0) { \
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() failed, connection broken\n"); \
      } else { \
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() failed (%d bytes, %d needed)\n", tmp, size); \
      } \
      e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR; \
      e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE; \
      return e; \
   } \
   gg_dcc_debug_data("read", fd, buf, size); \
} 

#define gg_write(fd, buf, size) \
{ \
   int tmp; \
   gg_dcc_debug_data("write", fd, buf, size); \
   tmp = write(fd, buf, size); \
   if (tmp < (int) size) { \
      if (tmp == -1) { \
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() write() failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno)); \
      } else { \
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() write() failed (%d needed, %d done)\n", size, tmp); \
      } \
      e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR; \
      e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE; \
      return e; \
   } \
}

/*
 * gg_dcc_watch_fd()
 *
 * funkcja, którą należy wywołać, gdy coś się zmieni na gg_dcc->fd.
 *
 * - h - struktura zwrócona przez gg_create_dcc_socket()
 *
 * zaalokowana struct gg_event lub NULL, jeśli zabrakło pamięci na nią.
 */
struct gg_event *gg_dcc_watch_fd(struct gg_dcc *h)
{
   struct gg_event *e;
   int foo;

    gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_dcc_watch_fd(%p);\n", h);
   
   if (!h || (h->type != GG_SESSION_DCC && h->type != GG_SESSION_DCC_SOCKET && h->type != GG_SESSION_DCC_SEND && h->type != GG_SESSION_DCC_GET && h->type != GG_SESSION_DCC_VOICE)) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() invalid argument\n");
      errno = EINVAL;
      return NULL;
   }

    if (!(e = (void*) calloc(1, sizeof(*e)))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() not enough memory\n");
        return NULL;
    }

    e->type = GG_EVENT_NONE;

   if (h->type == GG_SESSION_DCC_SOCKET) {
      struct sockaddr_in sin;
      struct gg_dcc *c;
      int fd, sin_len = sizeof(sin), one = 1;
      
      if ((fd = accept(h->fd, (struct sockaddr*) &sin, &sin_len)) == -1) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() can't accept() new connection (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
         return e;
      }

      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() new direct connection from %s:%d\n", inet_ntoa(sin.sin_addr), htons(sin.sin_port));

#ifdef FIONBIO
      if (ioctl(fd, FIONBIO, &one) == -1) {
#else
      if (fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK) == -1) {
#endif
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() can't set nonblocking (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
         close(fd);
         e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
         e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE;
         return e;
      }

      if (!(c = (void*) calloc(1, sizeof(*c)))) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() not enough memory for client data\n");

         free(e);
         close(fd);
         return NULL;
      }

      c->fd = fd;
      c->check = GG_CHECK_READ;
      c->state = GG_STATE_READING_UIN_1;
      c->type = GG_SESSION_DCC;
      c->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
      c->file_fd = -1;
      c->remote_addr = sin.sin_addr.s_addr;
      c->remote_port = ntohs(sin.sin_port);
      
      e->type = GG_EVENT_DCC_NEW;
      e->event.dcc_new = c;

      return e;
   } else {
      struct gg_dcc_tiny_packet tiny;
      struct gg_dcc_small_packet small;
      struct gg_dcc_big_packet big;
      int size, tmp, res, res_size = sizeof(res);
      unsigned int utmp;
      char buf[1024], ack[] = "UDAG";

      struct gg_dcc_file_info_packet {
         struct gg_dcc_big_packet big;
         struct gg_file_info file_info;
      } GG_PACKED;
      struct gg_dcc_file_info_packet file_info_packet;

      switch (h->state) {
         case GG_STATE_READING_UIN_1:
         case GG_STATE_READING_UIN_2:
         {
            uin_t uin;

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_READING_UIN_%d\n", (h->state == GG_STATE_READING_UIN_1) ? 1 : 2);
            
            gg_read(h->fd, &uin, sizeof(uin));

            if (h->state == GG_STATE_READING_UIN_1) {
               h->state = GG_STATE_READING_UIN_2;
               h->check = GG_CHECK_READ;
               h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
               h->peer_uin = gg_fix32(uin);
            } else {
               h->state = GG_STATE_SENDING_ACK;
               h->check = GG_CHECK_WRITE;
               h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
               h->uin = gg_fix32(uin);
               e->type = GG_EVENT_DCC_CLIENT_ACCEPT;
            }

            return e;
         }

         case GG_STATE_SENDING_ACK:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_SENDING_ACK\n");

            gg_write(h->fd, ack, 4);

            h->state = GG_STATE_READING_TYPE;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

            return e;

         case GG_STATE_READING_TYPE:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_TYPE\n");
            
            gg_read(h->fd, &small, sizeof(small));

            small.type = gg_fix32(small.type);

            switch (small.type) {
               case 0x0003:   /* XXX */
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() callback\n");
                  h->type = GG_SESSION_DCC_SEND;
                  h->state = GG_STATE_SENDING_FILE_INFO;
                  h->check = GG_CHECK_WRITE;
                  h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

                  e->type = GG_EVENT_DCC_CALLBACK;
         
                  break;

               case 0x0002:   /* XXX */
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() dialin\n");
                  h->type = GG_SESSION_DCC_GET;
                  h->state = GG_STATE_READING_REQUEST;
                  h->check = GG_CHECK_READ;
                  h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
                  h->incoming = 1;

                  break;

               default:
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() unknown dcc type (%.4x) from %ld\n", small.type, h->peer_uin);
                  e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
                  e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE;
            }

            return e;

         case GG_STATE_READING_REQUEST:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_REQUEST\n");
            
            gg_read(h->fd, &small, sizeof(small));

            small.type = gg_fix32(small.type);

            switch (small.type) {
               case 0x0001:   /* XXX */
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() file transfer request\n");
                  h->state = GG_STATE_READING_FILE_INFO;
                  h->check = GG_CHECK_READ;
                  h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
                  break;
                  
               case 0x0003:   /* XXX */
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() voice chat request\n");
                  h->state = GG_STATE_SENDING_VOICE_ACK;
                  h->check = GG_CHECK_WRITE;
                  h->timeout = GG_DCC_TIMEOUT_VOICE_ACK;
                  h->type = GG_SESSION_DCC_VOICE;
                  e->type = GG_EVENT_DCC_NEED_VOICE_ACK;

                  break;
                  
               default:
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() unknown dcc request (%.4x) from %ld\n", small.type, h->peer_uin);
                  e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
                  e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE;
            }
         
            return e;

         case GG_STATE_READING_FILE_INFO:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_FILE_INFO\n");
            
            gg_read(h->fd, &file_info_packet, sizeof(file_info_packet));

            memcpy(&h->file_info, &file_info_packet.file_info, sizeof(h->file_info));
      
            h->file_info.mode = gg_fix32(h->file_info.mode);
            h->file_info.size = gg_fix32(h->file_info.size);

            h->state = GG_STATE_SENDING_FILE_ACK;
            h->check = GG_CHECK_WRITE;
            h->timeout = GG_DCC_TIMEOUT_FILE_ACK;

            e->type = GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_ACK;
            
            return e;

         case GG_STATE_SENDING_FILE_ACK:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_SENDING_FILE_ACK\n");
            
            big.type = gg_fix32(0x0006); /* XXX */
            big.dunno1 = gg_fix32(h->offset);
            big.dunno2 = 0;

            gg_write(h->fd, &big, sizeof(big));

            h->state = GG_STATE_READING_FILE_HEADER;
            h->chunk_size = sizeof(big);
            h->chunk_offset = 0;
            if (!(h->chunk_buf = malloc(sizeof(big)))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() out of memory\n");
               free(e);
               return NULL;
            }
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

            return e;
            
         case GG_STATE_SENDING_VOICE_ACK:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_SENDING_VOICE_ACK\n");
            
            tiny.type = 0x01; /* XXX */

            gg_write(h->fd, &tiny, sizeof(tiny));

            h->state = GG_STATE_READING_VOICE_HEADER;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

            h->offset = 0;
            
            return e;
            
         case GG_STATE_READING_FILE_HEADER:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_FILE_HEADER\n");
            
            tmp = read(h->fd, h->chunk_buf + h->chunk_offset, h->chunk_size - h->chunk_offset);

            if (tmp == -1) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() read() failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_NET;
               return e;
            }

            gg_dcc_debug_data("read", h->fd, h->chunk_buf + h->chunk_offset, h->chunk_size - h->chunk_offset);
            
            h->chunk_offset += tmp;

            if (h->chunk_offset < h->chunk_size)
               return e;

            memcpy(&big, h->chunk_buf, sizeof(big));
            free(h->chunk_buf);
            h->chunk_buf = NULL;

            big.type = gg_fix32(big.type);
            h->chunk_size = gg_fix32(big.dunno1);
            h->chunk_offset = 0;

            if (big.type == 0x0005) { /* XXX */
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() transfer refused\n");
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_REFUSED;
               return e;
            }

            if (h->chunk_size == 0) { 
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() empty chunk, EOF\n");
               e->type = GG_EVENT_DCC_DONE;
               return e;
            }

            h->state = GG_STATE_GETTING_FILE;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            h->established = 1;
            
            return e;

         case GG_STATE_READING_VOICE_HEADER:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_VOICE_HEADER\n");
            
            gg_read(h->fd, &tiny, sizeof(tiny));

            switch (tiny.type) {
               case 0x03: /* XXX */
                  h->state = GG_STATE_READING_VOICE_SIZE;
                  h->check = GG_CHECK_READ;
                  h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
                  h->established = 1;
                  break;
               case 0x04: /* XXX */
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() peer breaking connection\n");
                  /* XXX zwracać odpowiedni event */
               default:
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() unknown request (%.2x)\n", tiny.type);
                  e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
                  e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE;
            }
            
            return e;

         case GG_STATE_READING_VOICE_SIZE:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_VOICE_SIZE\n");
            
            gg_read(h->fd, &small, sizeof(small));

            small.type = gg_fix32(small.type);

            if (small.type < 16 || small.type > sizeof(buf)) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() invalid voice frame size (%d)\n", small.type);
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_NET;
               
               return e;
            }

            h->chunk_size = small.type;
            h->chunk_offset = 0;

            if (!(h->voice_buf = malloc(h->chunk_size))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() out of memory for voice frame\n");
               return NULL;
            }

            h->state = GG_STATE_READING_VOICE_DATA;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            
            return e;

         case GG_STATE_READING_VOICE_DATA:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_VOICE_DATA\n");
            
            tmp = read(h->fd, h->voice_buf + h->chunk_offset, h->chunk_size - h->chunk_offset);
            if (tmp < 1) {
               if (tmp == -1) {
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
               } else {
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() failed, connection broken\n");
               }
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_NET;
               return e;
            }

            gg_dcc_debug_data("read", h->fd, h->voice_buf + h->chunk_offset, tmp);

            h->chunk_offset += tmp;

            if (h->chunk_offset >= h->chunk_size) {
               e->type = GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA;
               e->event.dcc_voice_data.data = h->voice_buf;
               e->event.dcc_voice_data.length = h->chunk_size;
               h->state = GG_STATE_READING_VOICE_HEADER;
               h->voice_buf = NULL;
            
            }

            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            
            return e;

         case GG_STATE_CONNECTING:
         {
            uin_t uins[2];

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_CONNECTING\n");
            
            res = 0;
            if ((foo = getsockopt(h->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &res, &res_size)) || res) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() connection failed (fd=%d,errno=%d(%s),foo=%d,res=%d(%s))\n", h->fd, errno, strerror(errno), foo, res, strerror(res));
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE;
               return e;
            }

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() connected, sending uins\n");
            
            uins[0] = gg_fix32(h->uin);
            uins[1] = gg_fix32(h->peer_uin);

            gg_write(h->fd, uins, sizeof(uins));
            
            h->state = GG_STATE_READING_ACK;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            
            return e;
         }

         case GG_STATE_READING_ACK:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_ACK\n");
            
            gg_read(h->fd, buf, 4);

            if (strncmp(buf, ack, 4)) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() did't get ack\n");

               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE;
               return e;
            }

            h->check = GG_CHECK_WRITE;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            h->state = GG_STATE_SENDING_REQUEST;
            
            return e;

         case GG_STATE_SENDING_VOICE_REQUEST:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_SENDING_VOICE_REQUEST\n");

            small.type = gg_fix32(0x0003);
            
            gg_write(h->fd, &small, sizeof(small));

            h->state = GG_STATE_READING_VOICE_ACK;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            
            return e;
         
         case GG_STATE_SENDING_REQUEST:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_SENDING_REQUEST\n");

            small.type = (h->type == GG_SESSION_DCC_GET) ? gg_fix32(0x0003) : gg_fix32(0x0002); /* XXX */
            
            gg_write(h->fd, &small, sizeof(small));
            
            switch (h->type) {
               case GG_SESSION_DCC_GET:
                  h->state = GG_STATE_READING_REQUEST;
                  h->check = GG_CHECK_READ;
                  h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
                  break;

               case GG_SESSION_DCC_SEND:
                  h->state = GG_STATE_SENDING_FILE_INFO;
                  h->check = GG_CHECK_WRITE;
                  h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

                  if (h->file_fd == -1)
                     e->type = GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_INFO;
                  break;
                  
               case GG_SESSION_DCC_VOICE:
                  h->state = GG_STATE_SENDING_VOICE_REQUEST;
                  h->check = GG_CHECK_WRITE;
                  h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
                  break;
            }

            return e;
         
         case GG_STATE_SENDING_FILE_INFO:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_SENDING_FILE_INFO\n");

            if (h->file_fd == -1) {
               e->type = GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_INFO;
               return e;
            }

            small.type = gg_fix32(0x0001);   /* XXX */
            
            gg_write(h->fd, &small, sizeof(small));

            file_info_packet.big.type = gg_fix32(0x0003);  /* XXX */
            file_info_packet.big.dunno1 = 0;
            file_info_packet.big.dunno2 = 0;

            memcpy(&file_info_packet.file_info, &h->file_info, sizeof(h->file_info));

            /* zostają teraz u nas, więc odwracamy z powrotem */
            h->file_info.size = gg_fix32(h->file_info.size);
            h->file_info.mode = gg_fix32(h->file_info.mode);
            
            gg_write(h->fd, &file_info_packet, sizeof(file_info_packet));

            h->state = GG_STATE_READING_FILE_ACK;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DCC_TIMEOUT_FILE_ACK;

            return e;
            
         case GG_STATE_READING_FILE_ACK:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_FILE_ACK\n");
            
            gg_read(h->fd, &big, sizeof(big));

            /* XXX sprawdzać wynik */
            h->offset = gg_fix32(big.dunno1);
            
            h->state = GG_STATE_SENDING_FILE_HEADER;
            h->check = GG_CHECK_WRITE;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

            e->type = GG_EVENT_DCC_ACK;

            return e;

         case GG_STATE_READING_VOICE_ACK:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_READING_VOICE_ACK\n");
            
            gg_read(h->fd, &tiny, sizeof(tiny));

            if (tiny.type != 0x01) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// invalid reply (%.2x), connection refused\n", tiny.type);
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_REFUSED;
               return e;
            }

            h->state = GG_STATE_READING_VOICE_HEADER;
            h->check = GG_CHECK_READ;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

            e->type = GG_EVENT_DCC_ACK;
            
            return e;

         case GG_STATE_SENDING_FILE_HEADER:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_SENDING_FILE_HEADER\n");
            
            h->chunk_offset = 0;
            
            if ((h->chunk_size = h->file_info.size - h->offset) > 4096) {
               h->chunk_size = 4096;
               big.type = gg_fix32(0x0003); /* XXX */
            } else
               big.type = gg_fix32(0x0002); /* XXX */

            big.dunno1 = gg_fix32(h->chunk_size);
            big.dunno2 = 0;
            
            gg_write(h->fd, &big, sizeof(big));

            h->state = GG_STATE_SENDING_FILE;
            h->check = GG_CHECK_WRITE;
            h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            h->established = 1;

            return e;
            
         case GG_STATE_SENDING_FILE:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_SENDING_FILE\n");
            
            if ((utmp = h->chunk_size - h->chunk_offset) > sizeof(buf))
               utmp = sizeof(buf);
            
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() offset=%d, size=%d\n", h->offset, h->file_info.size);
            lseek(h->file_fd, h->offset, SEEK_SET);

            size = read(h->file_fd, buf, utmp);

            /* błąd */
            if (size == -1) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() failed. (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));

               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_FILE;

               return e;
            }

            /* koniec pliku? */
            if (size == 0) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() reached eof\n");
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_EOF;

               return e;
            }
            
            /* jeśli wczytaliśmy więcej, utnijmy. */
            if (h->offset + size > h->file_info.size) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() too much (read=%d, ofs=%d, size=%d)\n", size, h->offset, h->file_info.size);
               size = h->file_info.size - h->offset;

               if (size < 1) {
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() reached EOF after cutting\n");
                  e->type = GG_EVENT_DCC_DONE;
                  return e;
               }
            }

            tmp = write(h->fd, buf, size);

            if (tmp == -1) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() write() failed (%s)\n", strerror(errno));
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_NET;
               return e;
            }

            h->offset += size;
            
            if (h->offset >= h->file_info.size) {
               e->type = GG_EVENT_DCC_DONE;
               return e;
            }
            
            h->chunk_offset += size;
            
            if (h->chunk_offset >= h->chunk_size) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() chunk finished\n");
               h->state = GG_STATE_SENDING_FILE_HEADER;
               h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            } else {
               h->state = GG_STATE_SENDING_FILE;
               h->timeout = GG_DCC_TIMEOUT_SEND;
            }
            
            h->check = GG_CHECK_WRITE;

            return e;

         case GG_STATE_GETTING_FILE:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_GETTING_FILE\n");
            
            if ((utmp = h->chunk_size - h->chunk_offset) > sizeof(buf))
               utmp = sizeof(buf);
            
            size = read(h->fd, buf, utmp);

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() ofs=%d, size=%d, read()=%d\n", h->offset, h->file_info.size, size);
            
            /* błąd */
            if (size == -1) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() failed. (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));

               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_NET;

               return e;
            }

            /* koniec? */
            if (size == 0) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() read() reached eof\n");
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_EOF;

               return e;
            }
            
            tmp = write(h->file_fd, buf, size);
            
            if (tmp == -1 || tmp < size) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() write() failed (%d:fd=%d:res=%d:%s)\n", tmp, h->file_fd, size, strerror(errno));
               e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
               e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_NET;
               return e;
            }

            h->offset += size;
            
            if (h->offset >= h->file_info.size) {
               e->type = GG_EVENT_DCC_DONE;
               return e;
            }

            h->chunk_offset += size;
            
            if (h->chunk_offset >= h->chunk_size) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() chunk finished\n");
               h->state = GG_STATE_READING_FILE_HEADER;
               h->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
               h->chunk_offset = 0;
               h->chunk_size = sizeof(big);
               if (!(h->chunk_buf = malloc(sizeof(big)))) {
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() out of memory\n");
                  free(e);
                  return NULL;
               }
            } else {
               h->state = GG_STATE_GETTING_FILE;
               h->timeout = GG_DCC_TIMEOUT_GET;
            }
            
            h->check = GG_CHECK_READ;

            return e;
            
         default:
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_dcc_watch_fd() GG_STATE_???\n");
            e->type = GG_EVENT_DCC_ERROR;
            e->event.dcc_error = GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE;

            return e;
      }
   }
   
   return e;
}

#undef gg_read
#undef gg_write

/*
 * gg_dcc_free()
 *
 * zwalnia pamięć po strukturze połączenia dcc.
 *
 * - d - zwalniana struktura
 */
void gg_dcc_free(struct gg_dcc *d)
{
    gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_dcc_free(%p);\n", d);
   
   if (!d)
      return;

   if (d->fd != -1)
      close(d->fd);

   if (d->chunk_buf) {
      free(d->chunk_buf);
      d->chunk_buf = NULL;
   }

   free(d);
}

/*
 * Local variables:
 * c-indentation-style: k&r
 * c-basic-offset: 8
 * indent-tabs-mode: notnil
 * End:
 *
 * vim: shiftwidth=8:
 */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index