Logo Search packages:      
Sourcecode: kdenetwork version File versions

events.c

/* $Id: events.c,v 1.1.4.1 2004/10/29 13:41:21 gj Exp $ */

/*
 * (C) Copyright 2001-2003 Wojtek Kaniewski <wojtekka@irc.pl>
 *             Robert J. Woźny <speedy@ziew.org>
 *             Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@pld-linux.org>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU Lesser General Public License Version
 * 2.1 as published by the Free Software Foundation.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 */

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>

#include "libgadu-config.h"

#include <errno.h>
#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_PTHREAD
# include <pthread.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
# include <openssl/err.h>
# include <openssl/x509.h>
#endif

#include "compat.h"
#include "libgadu.h"

/*
 * gg_event_free()
 *
 * zwalnia pamięć zajmowaną przez informację o zdarzeniu.
 *
 * - e - wskaźnik do informacji o zdarzeniu
 */
void gg_event_free(struct gg_event *e)
{
   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_event_free(%p);\n", e);
         
   if (!e)
      return;
   
   switch (e->type) {
      case GG_EVENT_MSG:
         free(e->event.msg.message);
         free(e->event.msg.formats);
         free(e->event.msg.recipients);
         break;
   
      case GG_EVENT_NOTIFY:
         free(e->event.notify);
         break;
   
      case GG_EVENT_NOTIFY60:
      {
         int i;

         for (i = 0; e->event.notify60[i].uin; i++)
            free(e->event.notify60[i].descr);
      
         free(e->event.notify60);

         break;
      }

      case GG_EVENT_STATUS60:
         free(e->event.status60.descr);
         break;
   
      case GG_EVENT_STATUS:
         free(e->event.status.descr);
         break;

      case GG_EVENT_NOTIFY_DESCR:
         free(e->event.notify_descr.notify);
         free(e->event.notify_descr.descr);
         break;

      case GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA:
         free(e->event.dcc_voice_data.data);
         break;

      case GG_EVENT_PUBDIR50_SEARCH_REPLY:
      case GG_EVENT_PUBDIR50_READ:
      case GG_EVENT_PUBDIR50_WRITE:
         gg_pubdir50_free(e->event.pubdir50);
         break;

      case GG_EVENT_USERLIST:
         free(e->event.userlist.reply);
         break;
   
      case GG_EVENT_IMAGE_REPLY:
         free(e->event.image_reply.filename);
         free(e->event.image_reply.image);
         break;
   }

   free(e);
}

/*
 * gg_image_queue_remove()
 *
 * usuwa z kolejki dany wpis.
 *
 * - s - sesja
 * - q - kolejka
 * - freeq - czy zwolnić kolejkę
 *
 * 0/-1
 */
int gg_image_queue_remove(struct gg_session *s, struct gg_image_queue *q, int freeq)
{
   if (!s || !q) {
      errno = EINVAL;
      return -1;
   }

   if (s->images == q)
      s->images = q->next;
   else {
      struct gg_image_queue *qq;

      for (qq = s->images; qq; qq = qq->next) {
         if (qq->next == q) {
            qq->next = q->next;
            break;
         }
      }
   }

   if (freeq) {
      free(q->image);
      free(q->filename);
      free(q);
   }

   return 0;
}

/*
 * gg_image_queue_parse() // funkcja wewnętrzna
 *
 * parsuje przychodzący pakiet z obrazkiem.
 *
 * - e - opis zdarzenia
 * - 
 */
static void gg_image_queue_parse(struct gg_event *e, char *p, int len, struct gg_session *sess, uin_t sender)
{
   struct gg_msg_image_reply *i = (void*) p;
   struct gg_image_queue *q, *qq;

   if (!p || !sess || !e)
      return;

   /* znajdź dany obrazek w kolejce danej sesji */
   
   for (qq = sess->images, q = NULL; qq; qq = qq->next) {
      if (sender == qq->sender && i->size == qq->size && i->crc32 == qq->crc32) {
         q = qq;
         break;
      }
   }

   if (!q) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_image_queue_parse() unknown image from %d, size=%d, crc32=%.8x\n", sender, i->size, i->crc32);
      return;
   }

   if (p[0] == 0x05) {
      int i, ok = 0;
      
      q->done = 0;

      len -= sizeof(struct gg_msg_image_reply);
      p += sizeof(struct gg_msg_image_reply);

      /* sprawdź, czy mamy tekst zakończony \0 */

      for (i = 0; i < len; i++) {
         if (!p[i]) {
            ok = 1;
            break;
         }
      }

      if (!ok) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_image_queue_parse() malformed packet from %d, unlimited filename\n", sender);
         return;
      }

      if (!(q->filename = strdup(p))) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_image_queue_parse() not enough memory for filename\n");
         return;
      }

      len -= strlen(p) + 1;
      p += strlen(p) + 1;
   } else {
      len -= sizeof(struct gg_msg_image_reply);
      p += sizeof(struct gg_msg_image_reply);
   }

   if (q->done + len > q->size)
      len = q->size - q->done;
      
   memcpy(q->image + q->done, p, len);
   q->done += len;

   /* jeśli skończono odbierać obrazek, wygeneruj zdarzenie */

   if (q->done >= q->size) {
      e->type = GG_EVENT_IMAGE_REPLY;
      e->event.image_reply.sender = sender;
      e->event.image_reply.size = q->size;
      e->event.image_reply.crc32 = q->crc32;
      e->event.image_reply.filename = q->filename;
      e->event.image_reply.image = q->image;

      gg_image_queue_remove(sess, q, 0);

      free(q);
   }
}

/*
 * gg_handle_recv_msg() // funkcja wewnętrzna
 *
 * obsługuje pakiet z przychodzącą wiadomością, rozbijając go na dodatkowe
 * struktury (konferencje, kolorki) w razie potrzeby.
 *
 * - h - nagłówek pakietu
 * - e - opis zdarzenia
 *
 * 0, -1.
 */
static int gg_handle_recv_msg(struct gg_header *h, struct gg_event *e, struct gg_session *sess)
{
   struct gg_recv_msg *r = (struct gg_recv_msg*) ((char*) h + sizeof(struct gg_header));
   char *p, *packet_end = (char*) r + h->length;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_handle_recv_msg(%p, %p);\n", h, e);

   if (!r->seq && !r->msgclass) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() oops, silently ignoring the bait\n");
      e->type = GG_EVENT_NONE;
      return 0;
   }
   
   for (p = (char*) r + sizeof(*r); *p; p++) {
      if (*p == 0x02 && p == packet_end - 1) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() received ctcp packet\n");
         break;
      }
      if (p >= packet_end) {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() malformed packet, message out of bounds (0)\n");
         goto malformed;
      }
   }
   
   p++;

   /* przeanalizuj dodatkowe opcje */
   while (p < packet_end) {
      switch (*p) {
         case 0x01:    /* konferencja */
         {
            struct gg_msg_recipients *m = (void*) p;
            uint32_t i, count;
         
            p += sizeof(*m);
         
            if (p > packet_end) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() packet out of bounds (1)\n");
               goto malformed;
            }

            count = gg_fix32(m->count);

            if (p + count * sizeof(uin_t) > packet_end) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() packet out of bounds (1.5)\n");
               goto malformed;
            }
         
            if (!(e->event.msg.recipients = (void*) malloc(count * sizeof(uin_t)))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() not enough memory for recipients data\n");
               errno = ENOMEM;
               goto fail;
            }
         
            for (i = 0; i < count; i++, p += sizeof(uin_t))
               e->event.msg.recipients[i] = gg_fix32(*((uint32_t*) p));
            
            e->event.msg.recipients_count = count;
            
            break;
         }

         case 0x02:    /* richtext */
         {
            unsigned short len;
            char *buf;
         
            if (p + 3 > packet_end) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() packet out of bounds (2)\n");
               goto malformed;
            }

            len = gg_fix16(*((unsigned short*) (p + 1)));

            if (!(buf = malloc(len))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() not enough memory for richtext data\n");
               errno = ENOMEM;
               goto fail;
            }

            p += 3;

            if (p + len > packet_end) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() packet out of bounds (3)\n");
               free(buf);
               goto malformed;
            }
            
            memcpy(buf, p, len);

            e->event.msg.formats = buf;
            e->event.msg.formats_length = len;

            p += len;

            break;
         }

         case 0x04:    /* image_request */
         {
            struct gg_msg_image_request *i = (void*) p;

            if (p + sizeof(*i) > packet_end) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() packet out of bounds (3)\n");
               goto malformed;
            }

            e->event.image_request.sender = gg_fix32(r->sender);
            e->event.image_request.size = gg_fix32(i->size);
            e->event.image_request.crc32 = gg_fix32(i->crc32);

            e->type = GG_EVENT_IMAGE_REQUEST;

            return 0;
         }

         case 0x05:    /* image_reply */
         case 0x06:
         {
            if (p + sizeof(struct gg_msg_image_reply) + 1 > packet_end) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() packet out of bounds (4)\n");
               goto malformed;
            }

            gg_image_queue_parse(e, p, (int)(packet_end - p), sess, gg_fix32(r->sender));

            return 0;
         }

         default:
         {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_handle_recv_msg() unknown payload 0x%.2x\n", *p);
            p = packet_end;
         }
      }
   }

   e->type = GG_EVENT_MSG;
   e->event.msg.msgclass = gg_fix32(r->msgclass);
   e->event.msg.sender = gg_fix32(r->sender);
   e->event.msg.time = gg_fix32(r->time);
   e->event.msg.message = strdup((char*) r + sizeof(*r));

   return 0;

malformed:
   e->type = GG_EVENT_NONE;

   free(e->event.msg.recipients);
   free(e->event.msg.formats);

   return 0;

fail:
   free(e->event.msg.recipients);
   free(e->event.msg.formats);
   return -1;
}

/*
 * gg_watch_fd_connected() // funkcja wewnętrzna
 *
 * patrzy na gniazdo, odbiera pakiet i wypełnia strukturę zdarzenia.
 *
 * - sess - struktura opisująca sesję
 * - e - opis zdarzenia
 *
 * 0, -1.
 */
static int gg_watch_fd_connected(struct gg_session *sess, struct gg_event *e)
{
   struct gg_header *h = NULL;
   char *p;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_watch_fd_connected(%p, %p);\n", sess, e);

   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return -1;
   }

   if (!(h = gg_recv_packet(sess))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() gg_recv_packet failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
      goto fail;
   }

   p = (char*) h + sizeof(struct gg_header);
   
   switch (h->type) {
      case GG_RECV_MSG:
      {
         if (h->length >= sizeof(struct gg_recv_msg))
            if (gg_handle_recv_msg(h, e, sess))
               goto fail;
         
         break;
      }

      case GG_NOTIFY_REPLY:
      {
         struct gg_notify_reply *n = (void*) p;
         int count, i;
         char *tmp;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a notify reply\n");

         if (h->length < sizeof(*n)) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() incomplete packet\n");
            errno = EINVAL;
            goto fail;
         }

         if (gg_fix32(n->status) == GG_STATUS_BUSY_DESCR || gg_fix32(n->status == GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR) || gg_fix32(n->status) == GG_STATUS_AVAIL_DESCR) {
            e->type = GG_EVENT_NOTIFY_DESCR;
            
            if (!(e->event.notify_descr.notify = (void*) malloc(sizeof(*n) * 2))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
               errno = ENOMEM;
               goto fail;
            }
            e->event.notify_descr.notify[1].uin = 0;
            memcpy(e->event.notify_descr.notify, p, sizeof(*n));
            e->event.notify_descr.notify[0].uin = gg_fix32(e->event.notify_descr.notify[0].uin);
            e->event.notify_descr.notify[0].status = gg_fix32(e->event.notify_descr.notify[0].status);
            e->event.notify_descr.notify[0].remote_port = gg_fix16(e->event.notify_descr.notify[0].remote_port);

            count = h->length - sizeof(*n);
            if (!(tmp = malloc(count + 1))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
               errno = ENOMEM;
               goto fail;
            }
            memcpy(tmp, p + sizeof(*n), count);
            tmp[count] = 0;
            e->event.notify_descr.descr = tmp;
            
         } else {
            e->type = GG_EVENT_NOTIFY;
            
            if (!(e->event.notify = (void*) malloc(h->length + 2 * sizeof(*n)))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
               errno = ENOMEM;
               goto fail;
            }
            
            memcpy(e->event.notify, p, h->length);
            count = h->length / sizeof(*n);
            e->event.notify[count].uin = 0;
            
            for (i = 0; i < count; i++) {
               e->event.notify[i].uin = gg_fix32(e->event.notify[i].uin);
               e->event.notify[i].status = gg_fix32(e->event.notify[i].status);
               e->event.notify[i].remote_port = gg_fix16(e->event.notify[i].remote_port);     
            }
         }

         break;
      }

      case GG_STATUS:
      {
         struct gg_status *s = (void*) p;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a status change\n");

         if (h->length >= sizeof(*s)) {
            e->type = GG_EVENT_STATUS;
            memcpy(&e->event.status, p, sizeof(*s));
            e->event.status.uin = gg_fix32(e->event.status.uin);
            e->event.status.status = gg_fix32(e->event.status.status);
            if (h->length > sizeof(*s)) {
               int len = h->length - sizeof(*s);
               char *buf = malloc(len + 1);
               if (buf) {
                  memcpy(buf, p + sizeof(*s), len);
                  buf[len] = 0;
               }
               e->event.status.descr = buf;
            } else
               e->event.status.descr = NULL;
         }

         break;
      }

      case GG_NOTIFY_REPLY60:
      {
         struct gg_notify_reply60 *n = (void*) p;
         unsigned int length = h->length, i = 0;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a notify reply\n");

         e->type = GG_EVENT_NOTIFY60;
         e->event.notify60 = malloc(sizeof(*e->event.notify60));

         if (!e->event.notify60) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
            goto fail;
         }

         e->event.notify60[0].uin = 0;
         
         while (length >= sizeof(struct gg_notify_reply60)) {
            uin_t uin = gg_fix32(n->uin);
            char *tmp;

            e->event.notify60[i].uin = uin & 0x00ffffff;
            e->event.notify60[i].status = n->status;
            e->event.notify60[i].remote_ip = n->remote_ip;
            e->event.notify60[i].remote_port = gg_fix16(n->remote_port);
            e->event.notify60[i].version = n->version;
            e->event.notify60[i].image_size = n->image_size;
            e->event.notify60[i].descr = NULL;
            e->event.notify60[i].time = 0;

            if (GG_S_D(n->status)) {
               unsigned char descr_len = *((char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60));

               if (descr_len < length) {
                  if (!(e->event.notify60[i].descr = malloc(descr_len + 1))) {
                     gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
                     goto fail;
                  }

                  memcpy(e->event.notify60[i].descr, (char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60) + 1, descr_len);
                  e->event.notify60[i].descr[descr_len] = 0;

                  /* XXX czas */
               }
               
               length -= sizeof(struct gg_notify_reply60) + descr_len + 1;
               n = (void*) ((char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60) + descr_len + 1);
            } else {
               length -= sizeof(struct gg_notify_reply60);
               n = (void*) ((char*) n + sizeof(struct gg_notify_reply60));
            }

            if (!(tmp = realloc(e->event.notify60, (i + 2) * sizeof(*e->event.notify60)))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for notify data\n");
               free(e->event.notify60);
               goto fail;
            }

            e->event.notify60 = (void*) tmp;
            e->event.notify60[++i].uin = 0;
         }

         break;
      }
      
      case GG_STATUS60:
      {
         struct gg_status60 *s = (void*) p;
         uint32_t uin;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a status change\n");

         if (h->length < sizeof(*s))
            break;

         uin = gg_fix32(s->uin);

         e->type = GG_EVENT_STATUS60;
         e->event.status60.uin = uin & 0x00ffffff;
         e->event.status60.status = s->status;
         e->event.status60.remote_ip = s->remote_ip;
         e->event.status60.remote_port = gg_fix16(s->remote_port);
         e->event.status60.version = s->version;
         e->event.status60.image_size = s->image_size;
         e->event.status60.descr = NULL;
         e->event.status60.time = 0;

         if (uin & 0x40000000)
            e->event.status60.version |= GG_HAS_AUDIO_MASK;

         if (h->length > sizeof(*s)) {
            int len = h->length - sizeof(*s);
            char *buf = malloc(len + 1);

            if (buf) {
               memcpy(buf, (char*) p + sizeof(*s), len);
               buf[len] = 0;
            }

            e->event.status60.descr = buf;

            if (len > 4 && p[h->length - 5] == 0)
               e->event.status60.time = *((int*) (p + h->length - 4));
         }

         break;
      }

      case GG_SEND_MSG_ACK:
      {
         struct gg_send_msg_ack *s = (void*) p;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a message ack\n");

         if (h->length < sizeof(*s))
            break;

         e->type = GG_EVENT_ACK;
         e->event.ack.status = gg_fix32(s->status);
         e->event.ack.recipient = gg_fix32(s->recipient);
         e->event.ack.seq = gg_fix32(s->seq);

         break;
      }

      case GG_PONG: 
      {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received a pong\n");

         e->type = GG_EVENT_PONG;
         sess->last_pong = time(NULL);

         break;
      }

      case GG_DISCONNECTING:
      {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received disconnection warning\n");
         e->type = GG_EVENT_DISCONNECT;
         break;
      }

      case GG_PUBDIR50_REPLY:
      {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received pubdir/search reply\n");
         if (gg_pubdir50_handle_reply(e, p, h->length) == -1)
            goto fail;
         break;
      }

      case GG_USERLIST_REPLY:
      {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received userlist reply\n");

         if (h->length < 1)
            break;

         /* jeśli odpowiedź na eksport, wywołaj zdarzenie tylko
          * gdy otrzymano wszystkie odpowiedzi */
         if (p[0] == GG_USERLIST_PUT_REPLY || p[0] == GG_USERLIST_PUT_MORE_REPLY) {
            if (--sess->userlist_blocks)
               break;

            p[0] = GG_USERLIST_PUT_REPLY;
         }

         if (h->length > 1) {
            char *tmp;
            int len = (sess->userlist_reply) ? strlen(sess->userlist_reply) : 0;
            
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "userlist_reply=%p, len=%d\n", sess->userlist_reply, len);
            
            if (!(tmp = realloc(sess->userlist_reply, len + h->length))) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() not enough memory for userlist reply\n");
               free(sess->userlist_reply);
               sess->userlist_reply = NULL;
               goto fail;
            }

            sess->userlist_reply = tmp;
            sess->userlist_reply[len + h->length - 1] = 0;
            memcpy(sess->userlist_reply + len, p + 1, h->length - 1);
         }

         if (p[0] == GG_USERLIST_GET_MORE_REPLY)
            break;

         e->type = GG_EVENT_USERLIST;
         e->event.userlist.type = p[0];
         e->event.userlist.reply = sess->userlist_reply;
         sess->userlist_reply = NULL;

         break;
      }

      default:
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd_connected() received unknown packet 0x%.2x\n", h->type);
   }
   
   free(h);
   return 0;

fail:
   free(h);
   return -1;
}

/*
 * gg_watch_fd()
 *
 * funkcja, którą należy wywołać, gdy coś się stanie z obserwowanym
 * deskryptorem. zwraca klientowi informację o tym, co się dzieje.
 *
 * - sess - opis sesji
 *
 * wskaźnik do struktury gg_event, którą trzeba zwolnić później
 * za pomocą gg_event_free(). jesli rodzaj zdarzenia jest równy
 * GG_EVENT_NONE, należy je zignorować. jeśli zwróciło NULL,
 * stało się coś niedobrego -- albo zabrakło pamięci albo zerwało
 * połączenie.
 */
struct gg_event *gg_watch_fd(struct gg_session *sess)
{
   struct gg_event *e;
   int res = 0;
   int port = 0;

   gg_debug(GG_DEBUG_FUNCTION, "** gg_watch_fd(%p);\n", sess);
   
   if (!sess) {
      errno = EFAULT;
      return NULL;
   }

   if (!(e = (void*) calloc(1, sizeof(*e)))) {
      gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() not enough memory for event data\n");
      return NULL;
   }

   e->type = GG_EVENT_NONE;

   switch (sess->state) {
      case GG_STATE_RESOLVING:
      {
         struct in_addr addr;
         int failed = 0;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_RESOLVING\n");

         if (read(sess->fd, &addr, sizeof(addr)) < (signed)sizeof(addr) || addr.s_addr == INADDR_NONE) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() resolving failed\n");
            failed = 1;
         }
         
         close(sess->fd);
         sess->fd = -1;

#ifndef __GG_LIBGADU_HAVE_PTHREAD
         waitpid(sess->pid, NULL, 0);
         sess->pid = -1;
#else
         if (sess->resolver) {
            pthread_cancel(*((pthread_t*) sess->resolver));
            free(sess->resolver);
            sess->resolver = NULL;
         }
#endif

         if (failed)
            goto fail_resolving;

         /* jeśli jesteśmy w resolverze i mamy ustawiony port
          * proxy, znaczy, że resolvowaliśmy proxy. zatem
          * wpiszmy jego adres. */
         if (sess->proxy_port)
            sess->proxy_addr = addr.s_addr;

         /* zapiszmy sobie adres huba i adres serwera (do
          * bezpośredniego połączenia, jeśli hub leży)
          * z resolvera. */
         if (sess->proxy_addr && sess->proxy_port)
            port = sess->proxy_port;
         else {
            sess->server_addr = sess->hub_addr = addr.s_addr;
            port = GG_APPMSG_PORT;
         }

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() resolved, connecting to %s:%d\n", inet_ntoa(addr), port);
         
         /* łączymy się albo z hubem, albo z proxy, zależnie
          * od tego, co resolvowaliśmy. */
         if ((sess->fd = gg_connect(&addr, port, sess->async)) == -1) {
            /* jeśli w trybie asynchronicznym gg_connect()
             * zwróci błąd, nie ma sensu próbować dalej. */
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s), critical\n", errno, strerror(errno));
            goto fail_connecting;
         }

         /* jeśli podano serwer i łączmy się przez proxy,
          * jest to bezpośrednie połączenie, inaczej jest
          * do huba. */
         sess->state = (sess->proxy_addr && sess->proxy_port && sess->server_addr) ? GG_STATE_CONNECTING_GG : GG_STATE_CONNECTING_HUB;
         sess->check = GG_CHECK_WRITE;
         sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

         break;
      }

      case GG_STATE_CONNECTING_HUB:
      {
         char buf[1024], *client, *auth;
         int res = 0, res_size = sizeof(res);
         const char *host, *appmsg;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_CONNECTING_HUB\n");

         /* jeśli asynchroniczne, sprawdzamy, czy nie wystąpił
          * przypadkiem jakiś błąd. */
         if (sess->async && (getsockopt(sess->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &res, &res_size) || res)) {
            /* no tak, nie udało się połączyć z proxy. nawet
             * nie próbujemy dalej. */
            if (sess->proxy_addr && sess->proxy_port) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection to proxy failed (errno=%d, %s)\n", res, strerror(res));
               goto fail_connecting;
            }
               
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection to hub failed (errno=%d, %s), trying direct connection\n", res, strerror(res));
            close(sess->fd);

            if ((sess->fd = gg_connect(&sess->hub_addr, GG_DEFAULT_PORT, sess->async)) == -1) {
               /* przy asynchronicznych, gg_connect()
                * zwraca -1 przy błędach socket(),
                * ioctl(), braku routingu itd. dlatego
                * nawet nie próbujemy dalej. */
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() direct connection failed (errno=%d, %s), critical\n", errno, strerror(errno));
               goto fail_connecting;
            }

            sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
            sess->check = GG_CHECK_WRITE;
            sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            break;
         }
         
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connected to hub, sending query\n");

         if (!(client = gg_urlencode((sess->client_version) ? sess->client_version : GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() out of memory for client version\n");
            goto fail_connecting;
         }

         if (!gg_proxy_http_only && sess->proxy_addr && sess->proxy_port)
            host = "http://" GG_APPMSG_HOST;
         else
            host = "";

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
         if (sess->ssl)
            appmsg = "appmsg3.asp";
         else
#endif
            appmsg = "appmsg2.asp";

         auth = gg_proxy_auth();

         snprintf(buf, sizeof(buf) - 1,
            "GET %s/appsvc/%s?fmnumber=%u&version=%s&lastmsg=%d HTTP/1.0\r\n"
            "Host: " GG_APPMSG_HOST "\r\n"
            "User-Agent: " GG_HTTP_USERAGENT "\r\n"
            "Pragma: no-cache\r\n"
            "%s" 
            "\r\n", host, appmsg, sess->uin, client, sess->last_sysmsg, (auth) ? auth : "");

         if (auth)
            free(auth);
         
         free(client);

         /* zwolnij pamięć po wersji klienta. */
         if (sess->client_version) {
            free(sess->client_version);
            sess->client_version = NULL;
         }

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "=> -----BEGIN-HTTP-QUERY-----\n%s\n=> -----END-HTTP-QUERY-----\n", buf);
    
         /* zapytanie jest krótkie, więc zawsze zmieści się
          * do bufora gniazda. jeśli write() zwróci mniej,
          * stało się coś złego. */
         if (write(sess->fd, buf, strlen(buf)) < (signed)strlen(buf)) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() sending query failed\n");

            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_WRITING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            close(sess->fd);
            sess->fd = -1;
            break;
         }

         sess->state = GG_STATE_READING_DATA;
         sess->check = GG_CHECK_READ;
         sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

         break;
      }

      case GG_STATE_READING_DATA:
      {
         char buf[1024], *tmp, *host;
         int port = GG_DEFAULT_PORT;
         struct in_addr addr;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_READING_DATA\n");

         /* czytamy linię z gniazda i obcinamy \r\n. */
         gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);
         gg_chomp(buf);
         gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "// gg_watch_fd() received http header (%s)\n", buf);
   
         /* sprawdzamy, czy wszystko w porządku. */
         if (strncmp(buf, "HTTP/1.", 7) || strncmp(buf + 9, "200", 3)) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() that's not what we've expected, trying direct connection\n");

            close(sess->fd);

            /* jeśli otrzymaliśmy jakieś dziwne informacje,
             * próbujemy się łączyć z pominięciem huba. */
            if (sess->proxy_addr && sess->proxy_port) {
               if ((sess->fd = gg_connect(&sess->proxy_addr, sess->proxy_port, sess->async)) == -1) {
                  /* trudno. nie wyszło. */
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection to proxy failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
                  goto fail_connecting;
               }

               sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
               sess->check = GG_CHECK_WRITE;
               sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
               break;
            }
            
            sess->port = GG_DEFAULT_PORT;

            /* łączymy się na port 8074 huba. */
            if ((sess->fd = gg_connect(&sess->hub_addr, sess->port, sess->async)) == -1) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s), trying https\n", errno, strerror(errno));

               sess->port = GG_HTTPS_PORT;
               
               /* łączymy się na port 443. */
               if ((sess->fd = gg_connect(&sess->hub_addr, sess->port, sess->async)) == -1) {
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
                  goto fail_connecting;
               }
            }
            
            sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
            sess->check = GG_CHECK_WRITE;
            sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            break;
         }
   
         /* ignorujemy resztę nagłówka. */
         while (strcmp(buf, "\r\n") && strcmp(buf, ""))
            gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);

         /* czytamy pierwszą linię danych. */
         gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);
         gg_chomp(buf);
         
         /* jeśli pierwsza liczba w linii nie jest równa zeru,
          * oznacza to, że mamy wiadomość systemową. */
         if (atoi(buf)) {
            char tmp[1024], *foo, *sysmsg_buf = NULL;
            int len = 0;
            
            while (gg_read_line(sess->fd, tmp, sizeof(tmp) - 1)) {
               if (!(foo = realloc(sysmsg_buf, len + strlen(tmp) + 2))) {
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() out of memory for system message, ignoring\n");
                  break;
               }

               sysmsg_buf = foo;

               if (!len)
                  strcpy(sysmsg_buf, tmp);
               else
                  strcat(sysmsg_buf, tmp);
               
               len += strlen(tmp);
            }
            
            e->type = GG_EVENT_MSG;
            e->event.msg.msgclass = atoi(buf);
            e->event.msg.sender = 0;
            e->event.msg.message = sysmsg_buf;
         }
   
         close(sess->fd);
   
         gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "// gg_watch_fd() received http data (%s)\n", buf);

         /* analizujemy otrzymane dane. */
         tmp = buf;
         
         while (*tmp && *tmp != ' ')
            tmp++;
         while (*tmp && *tmp == ' ')
            tmp++;
         host = tmp;
         while (*tmp && *tmp != ' ')
            tmp++;
         *tmp = 0;

         if ((tmp = strchr(host, ':'))) {
            *tmp = 0;
            port = atoi(tmp+1);
         }

         addr.s_addr = inet_addr(host);
         sess->server_addr = addr.s_addr;

         if (!gg_proxy_http_only && sess->proxy_addr && sess->proxy_port) {
            /* jeśli mamy proxy, łączymy się z nim. */
            if ((sess->fd = gg_connect(&sess->proxy_addr, sess->proxy_port, sess->async)) == -1) {
               /* nie wyszło? trudno. */
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection to proxy failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
               goto fail_connecting;
            }
            
            sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
            sess->check = GG_CHECK_WRITE;
            sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
            break;
         }

         sess->port = port;

         /* łączymy się z właściwym serwerem. */
         if ((sess->fd = gg_connect(&addr, sess->port, sess->async)) == -1) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s), trying https\n", errno, strerror(errno));

            sess->port = GG_HTTPS_PORT;

            /* nie wyszło? próbujemy portu 443. */
            if ((sess->fd = gg_connect(&addr, GG_HTTPS_PORT, sess->async)) == -1) {
               /* ostatnia deska ratunku zawiodła?
                * w takim razie zwijamy manatki. */
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
               goto fail_connecting;
            }
         }

         sess->state = GG_STATE_CONNECTING_GG;
         sess->check = GG_CHECK_WRITE;
         sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;
      
         break;
      }

      case GG_STATE_CONNECTING_GG:
      {
         int res = 0, res_size = sizeof(res);

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_CONNECTING_GG\n");

         /* jeśli wystąpił błąd podczas łączenia się... */
         if (sess->async && (sess->timeout == 0 || getsockopt(sess->fd, SOL_SOCKET, SO_ERROR, &res, &res_size) || res)) {
            /* jeśli nie udało się połączenie z proxy,
             * nie mamy czego próbować więcej. */
            if (sess->proxy_addr && sess->proxy_port) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection to proxy failed (errno=%d, %s)\n", res, strerror(res));
               goto fail_connecting;
            }

            close(sess->fd);
            sess->fd = -1;

#ifdef ETIMEDOUT
            if (sess->timeout == 0)
               errno = ETIMEDOUT;
#endif

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
            /* jeśli logujemy się po TLS, nie próbujemy
             * się łączyć już z niczym innym w przypadku
             * błędu. nie dość, że nie ma sensu, to i
             * trzeba by się bawić w tworzenie na nowo
             * SSL i SSL_CTX. */

            if (sess->ssl) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s)\n", res, strerror(res));
               goto fail_connecting;
            }
#endif

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s), trying https\n", res, strerror(res));

            sess->port = GG_HTTPS_PORT;

            /* próbujemy na port 443. */
            if ((sess->fd = gg_connect(&sess->server_addr, sess->port, sess->async)) == -1) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connection failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
               goto fail_connecting;
            }
         }

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() connected\n");
         
         if (gg_proxy_http_only)
            sess->proxy_port = 0;

         /* jeśli mamy proxy, wyślijmy zapytanie. */
         if (sess->proxy_addr && sess->proxy_port) {
            char buf[100], *auth = gg_proxy_auth();

            snprintf(buf, sizeof(buf), "CONNECT %s:%d HTTP/1.0\r\n", inet_ntoa(*((struct in_addr*) &sess->server_addr)), sess->port);

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() proxy request:\n//  %s", buf);
            
            /* wysyłamy zapytanie. jest ono na tyle krótkie,
             * że musi się zmieścić w buforze gniazda. jeśli
             * write() zawiedzie, stało się coś złego. */
            if (write(sess->fd, buf, strlen(buf)) < (signed)strlen(buf)) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() can't send proxy request\n");
               goto fail_connecting;
            }

            if (auth) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "//  %s", auth);
               if (write(sess->fd, auth, strlen(auth)) < (signed)strlen(auth)) {
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() can't send proxy request\n");
                  goto fail_connecting;
               }

               free(auth);
            }

            if (write(sess->fd, "\r\n", 2) < 2) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() can't send proxy request\n");
               goto fail_connecting;
            }
         }

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
         if (sess->ssl) {
            SSL_set_fd(sess->ssl, sess->fd);

            sess->state = GG_STATE_TLS_NEGOTIATION;
            sess->check = GG_CHECK_WRITE;
            sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

            break;
         }
#endif

         sess->state = GG_STATE_READING_KEY;
         sess->check = GG_CHECK_READ;
         sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

         break;
      }

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
      case GG_STATE_TLS_NEGOTIATION:
      {
         int res;
         X509 *peer;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_TLS_NEGOTIATION\n");

         if ((res = SSL_connect(sess->ssl)) <= 0) {
            int err = SSL_get_error(sess->ssl, res);

            if (res == 0) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() disconnected during TLS negotiation\n");

               e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
               e->event.failure = GG_FAILURE_TLS;
               sess->state = GG_STATE_IDLE;
               close(sess->fd);
               sess->fd = -1;
               break;
            }
            
            if (err == SSL_ERROR_WANT_READ) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() SSL_connect() wants to read\n");

               sess->state = GG_STATE_TLS_NEGOTIATION;
               sess->check = GG_CHECK_READ;
               sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

               break;
            } else if (err == SSL_ERROR_WANT_WRITE) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() SSL_connect() wants to write\n");

               sess->state = GG_STATE_TLS_NEGOTIATION;
               sess->check = GG_CHECK_WRITE;
               sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

               break;
            } else {
               char buf[1024];

               ERR_error_string_n(ERR_get_error(), buf, sizeof(buf));

               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() SSL_connect() bailed out: %s\n", buf);
 
               e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
               e->event.failure = GG_FAILURE_TLS;
               sess->state = GG_STATE_IDLE;
               close(sess->fd);
               sess->fd = -1;
               break;
            }
         }

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() TLS negotiation succeded:\n//  cipher: %s\n", SSL_get_cipher_name(sess->ssl));

         peer = SSL_get_peer_certificate(sess->ssl);

         if (!peer)
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "//  WARNING! unable to get peer certificate!\n");
         else {
            char buf[1024];

            X509_NAME_oneline(X509_get_subject_name(peer), buf, sizeof(buf));
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "//  cert subject: %s\n", buf);

            X509_NAME_oneline(X509_get_issuer_name(peer), buf, sizeof(buf));
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "//  cert issuer: %s\n", buf);
         }

         sess->state = GG_STATE_READING_KEY;
         sess->check = GG_CHECK_READ;
         sess->timeout = GG_DEFAULT_TIMEOUT;

         break;
      }
#endif

      case GG_STATE_READING_KEY:
      {
         struct gg_header *h;        
         struct gg_welcome *w;
         struct gg_login60 l;
         unsigned int hash;
         unsigned char *password = sess->password;
         int ret;
         
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_READING_KEY\n");

         memset(&l, 0, sizeof(l));
         l.dunno2 = 0xbe;

         /* XXX bardzo, bardzo, bardzo głupi pomysł na pozbycie
          * się tekstu wrzucanego przez proxy. */
         if (sess->proxy_addr && sess->proxy_port) {
            char buf[100];

            strcpy(buf, "");
            gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);
            gg_chomp(buf);
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() proxy response:\n//  %s\n", buf);
            
            while (strcmp(buf, "")) {
               gg_read_line(sess->fd, buf, sizeof(buf) - 1);
               gg_chomp(buf);
               if (strcmp(buf, ""))
                  gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "//  %s\n", buf);
            }

            /* XXX niech czeka jeszcze raz w tej samej
             * fazie. głupio, ale działa. */
            sess->proxy_port = 0;
            
            break;
         }

         /* czytaj pierwszy pakiet. */
         if (!(h = gg_recv_packet(sess))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() didn't receive packet (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));

            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_READING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            close(sess->fd);
            sess->fd = -1;
            break;
         }

         if (h->type != GG_WELCOME) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() invalid packet received\n");
            free(h);
            close(sess->fd);
            sess->fd = -1;
            errno = EINVAL;
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_INVALID;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            break;
         }
   
         w = (struct gg_welcome*) ((char*) h + sizeof(struct gg_header));
         w->key = gg_fix32(w->key);

         hash = gg_login_hash(password, w->key);
   
         gg_debug(GG_DEBUG_DUMP, "// gg_watch_fd() challenge %.4x --> hash %.8x\n", w->key, hash);
   
         free(h);

         free(sess->password);
         sess->password = NULL;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() gg_dcc_ip = %s\n", inet_ntoa(*((struct in_addr*) &gg_dcc_ip)));
         
         if (gg_dcc_ip == (unsigned long) inet_addr("255.255.255.255")) {
            struct sockaddr_in sin;
            int sin_len = sizeof(sin);

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() detecting address\n");

            if (!getsockname(sess->fd, (struct sockaddr*) &sin, &sin_len)) {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() detected address to %s\n", inet_ntoa(sin.sin_addr));
               l.local_ip = sin.sin_addr.s_addr;
            } else {
               gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() unable to detect address\n");
               l.local_ip = 0;
            }
         } else 
            l.local_ip = gg_dcc_ip;
      
         l.uin = gg_fix32(sess->uin);
         l.hash = gg_fix32(hash);
         l.status = gg_fix32(sess->initial_status ? sess->initial_status : GG_STATUS_AVAIL);
         l.version = gg_fix32(sess->protocol_version);
         l.local_port = gg_fix16(gg_dcc_port);
         l.image_size = sess->image_size;
         
         if (sess->external_addr && sess->external_port > 1023) {
            l.external_ip = sess->external_addr;
            l.external_port = sess->external_port;
         }

         gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "// gg_watch_fd() sending GG_LOGIN60 packet\n");
         ret = gg_send_packet(sess, GG_LOGIN60, &l, sizeof(l), sess->initial_descr, (sess->initial_descr) ? strlen(sess->initial_descr) : 0, NULL);

         free(sess->initial_descr);
         sess->initial_descr = NULL;

         if (ret == -1) {
            gg_debug(GG_DEBUG_TRAFFIC, "// gg_watch_fd() sending packet failed. (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));

            close(sess->fd);
            sess->fd = -1;
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_WRITING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            break;
         }
   
         sess->state = GG_STATE_READING_REPLY;

         break;
      }

      case GG_STATE_READING_REPLY:
      {
         struct gg_header *h;

         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_READING_REPLY\n");

         if (!(h = gg_recv_packet(sess))) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() didn't receive packet (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));
            e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
            e->event.failure = GG_FAILURE_READING;
            sess->state = GG_STATE_IDLE;
            close(sess->fd);
            sess->fd = -1;
            break;
         }
   
         if (h->type == GG_LOGIN_OK) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() login succeded\n");
            e->type = GG_EVENT_CONN_SUCCESS;
            sess->state = GG_STATE_CONNECTED;
            sess->timeout = -1;
            sess->status = (sess->initial_status) ? sess->initial_status : GG_STATUS_AVAIL;
            free(h);
            break;
         }

         if (h->type == GG_LOGIN_FAILED) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() login failed\n");
            e->event.failure = GG_FAILURE_PASSWORD;
            errno = EACCES;
         } else if (h->type == GG_NEED_EMAIL) {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() email change needed\n");
            e->event.failure = GG_FAILURE_NEED_EMAIL;
            errno = EACCES;
         } else {
            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() invalid packet\n");
            e->event.failure = GG_FAILURE_INVALID;
            errno = EINVAL;
         }

         e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
         sess->state = GG_STATE_IDLE;
         close(sess->fd);
         sess->fd = -1;
         free(h);

         break;
      }

      case GG_STATE_CONNECTED:
      {
         gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() GG_STATE_CONNECTED\n");

         sess->last_event = time(NULL);
         
         if ((res = gg_watch_fd_connected(sess, e)) == -1) {

            gg_debug(GG_DEBUG_MISC, "// gg_watch_fd() watch_fd_connected failed (errno=%d, %s)\n", errno, strerror(errno));

            if (errno == EAGAIN) {
               e->type = GG_EVENT_NONE;
               res = 0;
            } else
               res = -1;
         }
         break;
      }
   }

done:
   if (res == -1) {
      free(e);
      e = NULL;
   }

   return e;
   
fail_connecting:
   if (sess->fd != -1) {
      close(sess->fd);
      sess->fd = -1;
   }
   e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
   e->event.failure = GG_FAILURE_CONNECTING;
   sess->state = GG_STATE_IDLE;
   goto done;

fail_resolving:
   e->type = GG_EVENT_CONN_FAILED;
   e->event.failure = GG_FAILURE_RESOLVING;
   sess->state = GG_STATE_IDLE;
   goto done;
}

/*
 * Local variables:
 * c-indentation-style: k&r
 * c-basic-offset: 8
 * indent-tabs-mode: notnil
 * End:
 *
 * vim: shiftwidth=8:
 */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index