Logo Search packages:      
Sourcecode: kdenetwork version File versions

libgadu.h

/* $Id: libgadu.h,v 1.4.2.1 2004/10/29 13:41:21 gj Exp $ */

/*
 * (C) Copyright 2001-2003 Wojtek Kaniewski <wojtekka@irc.pl>
 *             Robert J. Woźny <speedy@ziew.org>
 *             Arkadiusz Miśkiewicz <arekm@pld-linux.org>
 *             Tomasz Chiliński <chilek@chilan.com>
 *             Piotr Wysocki <wysek@linux.bydg.org>
 *             Dawid Jarosz <dawjar@poczta.onet.pl>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU Lesser General Public License Version
 * 2.1 as published by the Free Software Foundation.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 */

#ifndef __GG_LIBGADU_H
#define __GG_LIBGADU_H

#ifdef __cplusplus
#ifdef _WIN32
#pragma pack(push, 1)
#endif
extern "C" {
#endif

#include <libgadu-config.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>

#ifdef HAVE_STDINT_H
#include <stdint.h>
#endif

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
#include <openssl/ssl.h>
#endif

/*
 * typedef uin_t
 *
 * typ reprezentujący numer osoby.
 */
typedef uint32_t uin_t;

/*
 * ogólna struktura opisująca różne sesje. przydatna w klientach.
 */
#define gg_common_head(x) \
    int fd;         /* podglądany deskryptor */ \
    int check;       /* sprawdzamy zapis czy odczyt */ \
    int state;       /* aktualny stan maszynki */ \
    int error;       /* kod błędu dla GG_STATE_ERROR */ \
   int type;     /* rodzaj sesji */ \
   int id;         /* identyfikator */ \
   int timeout;      /* sugerowany timeout w sekundach */ \
   int (*callback)(x*);  /* callback przy zmianach */ \
   void (*destroy)(x*);  /* funkcja niszczenia */

struct gg_common {
   gg_common_head(struct gg_common)
};

struct gg_image_queue;

/*
 * struct gg_session
 *
 * struktura opisująca daną sesję. tworzona przez gg_login(), zwalniana
 * przez gg_free_session().
 */
struct gg_session {
   gg_common_head(struct gg_session)

   int async;    /* czy połączenie jest asynchroniczne */
   int pid;     /* pid procesu resolvera */
   int port;     /* port, z którym się łączymy */
   int seq;     /* numer sekwencyjny ostatniej wiadomości */
   int last_pong;  /* czas otrzymania ostatniego ping/pong */
   int last_event;     /* czas otrzymania ostatniego pakietu */

   struct gg_event *event; /* zdarzenie po ->callback() */

   uint32_t proxy_addr;  /* adres proxy, keszowany */
   uint16_t proxy_port;  /* port proxy */

   uint32_t hub_addr;   /* adres huba po resolvnięciu */
   uint32_t server_addr;  /* adres serwera, od huba */

   uint32_t client_addr;  /* adres klienta */
   uint16_t client_port;  /* port, na którym klient słucha */

   uint32_t external_addr; /* adres zewnetrzny klienta */
   uint16_t external_port; /* port zewnetrzny klienta */
   
   uin_t uin;    /* numerek klienta */
   char *password;     /* i jego hasło. zwalniane automagicznie */
    
   int initial_status;   /* początkowy stan klienta */
   int status;    /* aktualny stan klienta */

   char *recv_buf;     /* bufor na otrzymywane pakiety */
   int recv_done;     /* ile już wczytano do bufora */
    int recv_left;    /* i ile jeszcze trzeba wczytać */

   int protocol_version;  /* wersja używanego protokołu */
   char *client_version;  /* wersja używanego klienta */
   int last_sysmsg; /* ostatnia wiadomość systemowa */

   char *initial_descr;  /* początkowy opis stanu klienta */

   void *resolver;     /* wskaźnik na informacje resolvera */

   char *header_buf; /* bufor na początek nagłówka */
   unsigned int header_done;/* ile już mamy */

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_OPENSSL
   SSL *ssl;     /* sesja TLS */
   SSL_CTX *ssl_ctx; /* kontekst sesji? */
#else
   void *ssl;    /* zachowujemy ABI */
   void *ssl_ctx;
#endif

   int image_size;     /* maksymalny rozmiar obrazków w KiB */

   char *userlist_reply;  /* fragment odpowiedzi listy kontaktów */

   int userlist_blocks;  /* na ile kawałków podzielono listę kontaktów */

   struct gg_image_queue *images;   /* aktualnie wczytywane obrazki */
};

/*
 * struct gg_http
 * 
 * ogólna struktura opisująca stan wszystkich operacji HTTP. tworzona
 * przez gg_http_connect(), zwalniana przez gg_http_free().
 */
struct gg_http {
   gg_common_head(struct gg_http)

    int async;       /* czy połączenie asynchroniczne */
   int pid;        /* pid procesu resolvera */
   int port;        /* port, z którym się łączymy */

    char *query;      /* bufor zapytania http */
    char *header;      /* bufor nagłówka */
    int header_size;    /* rozmiar wczytanego nagłówka */
    char *body;       /* bufor otrzymanych informacji */
    unsigned int body_size; /* oczekiwana ilość informacji */

    void *data;       /* dane danej operacji http */

   char *user_data; /* dane użytkownika, nie są zwalniane przez gg_http_free() */

   void *resolver;     /* wskaźnik na informacje resolvera */

   unsigned int body_done; /* ile już treści odebrano? */
};

#ifdef __GNUC__
#define GG_PACKED __attribute__ ((packed))
#else
#define GG_PACKED
#endif

#define GG_MAX_PATH 276

/*
 * struct gg_file_info
 * 
 * odpowiednik windowsowej struktury WIN32_FIND_DATA niezbędnej przy
 * wysyłaniu plików.
 */
struct gg_file_info {
   uint32_t mode;        /* dwFileAttributes */
   uint32_t ctime[2];      /* ftCreationTime */
   uint32_t atime[2];      /* ftLastAccessTime */
   uint32_t mtime[2];      /* ftLastWriteTime */
   uint32_t size_hi;    /* nFileSizeHigh */
   uint32_t size;        /* nFileSizeLow */
   uint32_t reserved0;      /* dwReserved0 */
   uint32_t reserved1;      /* dwReserved1 */
   unsigned char filename[GG_MAX_PATH - 14]; /* cFileName */
   unsigned char short_filename[14];     /* cAlternateFileName */
} GG_PACKED;

/*
 * struct gg_dcc
 * 
 * struktura opisująca nasłuchujące gniazdo połączeń między klientami.
 * tworzona przez gg_dcc_socket_create(), zwalniana przez gg_dcc_free().
 */
struct gg_dcc {
   gg_common_head(struct gg_dcc)

   struct gg_event *event; /* opis zdarzenia */

   int active;    /* czy to my się łączymy? */
   int port;     /* port, na którym siedzi */
   uin_t uin;    /* uin klienta */
   uin_t peer_uin;     /* uin drugiej strony */
   int file_fd;      /* deskryptor pliku */
   unsigned int offset;  /* offset w pliku */
   unsigned int chunk_size;/* rozmiar kawałka */
   unsigned int chunk_offset;/* offset w aktualnym kawałku */
   struct gg_file_info file_info;
            /* informacje o pliku */
   int established; /* połączenie ustanowione */
   char *voice_buf; /* bufor na pakiet połączenia głosowego */
   int incoming;      /* połączenie przychodzące */
   char *chunk_buf; /* bufor na kawałek danych */
   uint32_t remote_addr;  /* adres drugiej strony */
   uint16_t remote_port;  /* port drugiej strony */
};

/*
 * enum gg_session_t
 *
 * rodzaje sesji.
 */
enum gg_session_t {
   GG_SESSION_GG = 1,   /* połączenie z serwerem gg */
   GG_SESSION_HTTP, /* ogólna sesja http */
   GG_SESSION_SEARCH,   /* szukanie */
   GG_SESSION_REGISTER,  /* rejestrowanie */
   GG_SESSION_REMIND,   /* przypominanie hasła */
   GG_SESSION_PASSWD,   /* zmiana hasła */
   GG_SESSION_CHANGE,   /* zmiana informacji o sobie */
   GG_SESSION_DCC,     /* ogólne połączenie DCC */
   GG_SESSION_DCC_SOCKET, /* nasłuchujący socket */
   GG_SESSION_DCC_SEND,  /* wysyłanie pliku */
   GG_SESSION_DCC_GET,   /* odbieranie pliku */
   GG_SESSION_DCC_VOICE,  /* rozmowa głosowa */
   GG_SESSION_USERLIST_GET,   /* pobieranie userlisty */
   GG_SESSION_USERLIST_PUT,   /* wysyłanie userlisty */
   GG_SESSION_UNREGISTER, /* usuwanie konta */
   GG_SESSION_USERLIST_REMOVE,  /* usuwanie userlisty */
   GG_SESSION_TOKEN, /* pobieranie tokenu */
   
   GG_SESSION_USER0 = 256, /* zdefiniowana dla użytkownika */
   GG_SESSION_USER1, /* j.w. */
   GG_SESSION_USER2, /* j.w. */
   GG_SESSION_USER3, /* j.w. */
   GG_SESSION_USER4, /* j.w. */
   GG_SESSION_USER5, /* j.w. */
   GG_SESSION_USER6, /* j.w. */
   GG_SESSION_USER7 /* j.w. */
};

/*
 * enum gg_state_t
 *
 * opisuje stan asynchronicznej maszyny.
 */
enum gg_state_t {
    /* wspólne */
    GG_STATE_IDLE = 0,     /* nie powinno wystąpić. */
    GG_STATE_RESOLVING,       /* wywołał gethostbyname() */
   GG_STATE_CONNECTING,      /* wywołał connect() */
   GG_STATE_READING_DATA,    /* czeka na dane http */
   GG_STATE_ERROR,        /* wystąpił błąd. kod w x->error */

    /* gg_session */
   GG_STATE_CONNECTING_HUB,   /* wywołał connect() na huba */
   GG_STATE_CONNECTING_GG,     /* wywołał connect() na serwer */
   GG_STATE_READING_KEY,      /* czeka na klucz */
   GG_STATE_READING_REPLY,     /* czeka na odpowiedź */
   GG_STATE_CONNECTED,       /* połączył się */

    /* gg_http */
   GG_STATE_SENDING_QUERY,    /* wysyła zapytanie http */
   GG_STATE_READING_HEADER,   /* czeka na nagłówek http */
   GG_STATE_PARSING,        /* przetwarza dane */
   GG_STATE_DONE,         /* skończył */

   /* gg_dcc */
   GG_STATE_LISTENING,      /* czeka na połączenia */
   GG_STATE_READING_UIN_1,    /* czeka na uin peera */
   GG_STATE_READING_UIN_2,    /* czeka na swój uin */
   GG_STATE_SENDING_ACK,     /* wysyła potwierdzenie dcc */
   GG_STATE_READING_ACK,     /* czeka na potwierdzenie dcc */
   GG_STATE_READING_REQUEST,   /* czeka na komendę */
   GG_STATE_SENDING_REQUEST,   /* wysyła komendę */
   GG_STATE_SENDING_FILE_INFO,  /* wysyła informacje o pliku */
   GG_STATE_READING_PRE_FILE_INFO,   /* czeka na pakiet przed file_info */
   GG_STATE_READING_FILE_INFO,  /* czeka na informacje o pliku */
   GG_STATE_SENDING_FILE_ACK,  /* wysyła potwierdzenie pliku */
   GG_STATE_READING_FILE_ACK,  /* czeka na potwierdzenie pliku */
   GG_STATE_SENDING_FILE_HEADER, /* wysyła nagłówek pliku */
   GG_STATE_READING_FILE_HEADER, /* czeka na nagłówek */
   GG_STATE_GETTING_FILE,    /* odbiera plik */
   GG_STATE_SENDING_FILE,    /* wysyła plik */
   GG_STATE_READING_VOICE_ACK,  /* czeka na potwierdzenie voip */
   GG_STATE_READING_VOICE_HEADER,   /* czeka na rodzaj bloku voip */
   GG_STATE_READING_VOICE_SIZE, /* czeka na rozmiar bloku voip */
   GG_STATE_READING_VOICE_DATA, /* czeka na dane voip */
   GG_STATE_SENDING_VOICE_ACK,  /* wysyła potwierdzenie voip */
   GG_STATE_SENDING_VOICE_REQUEST,   /* wysyła żądanie voip */
   GG_STATE_READING_TYPE,    /* czeka na typ połączenia */

   /* nowe. bez sensu jest to API. */
   GG_STATE_TLS_NEGOTIATION   /* negocjuje połączenie TLS */
};

/*
 * enum gg_check_t
 *
 * informuje, co proces klienta powinien sprawdzić na deskryptorze danego
 * połączenia.
 */
enum gg_check_t {
   GG_CHECK_NONE = 0,      /* nic. nie powinno wystąpić */
   GG_CHECK_WRITE = 1,      /* sprawdzamy możliwość zapisu */
   GG_CHECK_READ = 2    /* sprawdzamy możliwość odczytu */
};

/*
 * struct gg_login_params
 *
 * parametry gg_login(). przeniesiono do struktury, żeby uniknąć problemów
 * z ciągłymi zmianami API, gdy dodano coś nowego do protokołu.
 */
struct gg_login_params {
   uin_t uin;       /* numerek */
   char *password;        /* hasło */
   int async;       /* asynchroniczne sockety? */
   int status;       /* początkowy status klienta */
   char *status_descr;      /* opis statusu */
   uint32_t server_addr;     /* adres serwera gg */
   uint16_t server_port;     /* port serwera gg */
   uint32_t client_addr;     /* adres dcc klienta */
   uint16_t client_port;     /* port dcc klienta */
   int protocol_version;     /* wersja protokołu */
   char *client_version;     /* wersja klienta */
   int has_audio;        /* czy ma dźwięk? */
   int last_sysmsg;    /* ostatnia wiadomość systemowa */
   uint32_t external_addr;    /* adres widziany na zewnatrz */
   uint16_t external_port;    /* port widziany na zewnatrz */
   int tls;        /* czy łączymy po TLS? */
   int image_size;        /* maksymalny rozmiar obrazka w KiB */

   char dummy[7 * sizeof(int)]; /* miejsce na kolejnych 8 zmiennych,
                * żeby z dodaniem parametru nie 
                * zmieniał się rozmiar struktury */
};

struct gg_session *gg_login(const struct gg_login_params *p);
void gg_free_session(struct gg_session *sess);
void gg_logoff(struct gg_session *sess);
int gg_change_status(struct gg_session *sess, int status);
int gg_change_status_descr(struct gg_session *sess, int status, const char *descr);
int gg_change_status_descr_time(struct gg_session *sess, int status, const char *descr, int time);
int gg_send_message(struct gg_session *sess, int msgclass, uin_t recipient, const unsigned char *message);
int gg_send_message_richtext(struct gg_session *sess, int msgclass, uin_t recipient, const unsigned char *message, const unsigned char *format, int formatlen);
int gg_send_message_confer(struct gg_session *sess, int msgclass, int recipients_count, uin_t *recipients, const unsigned char *message);
int gg_send_message_confer_richtext(struct gg_session *sess, int msgclass, int recipients_count, uin_t *recipients, const unsigned char *message, const unsigned char *format, int formatlen);
int gg_send_message_ctcp(struct gg_session *sess, int msgclass, uin_t recipient, const unsigned char *message, int message_len);
int gg_ping(struct gg_session *sess);
int gg_userlist_request(struct gg_session *sess, char type, const char *request);
int gg_image_request(struct gg_session *sess, uin_t recipient, int size, uint32_t crc32);
int gg_image_reply(struct gg_session *sess, uin_t recipient, const char *filename, const char *image, int size);

uint32_t gg_crc32(uint32_t crc, const unsigned char *buf, int len);

struct gg_image_queue {
   uin_t sender;         /* nadawca obrazka */
   uint32_t size;        /* rozmiar */
   uint32_t crc32;        /* suma kontrolna */
   char *filename;        /* nazwa pliku */
   char *image;         /* bufor z obrazem */
   uint32_t done;        /* ile już wczytano */

   struct gg_image_queue *next; /* następny na liście */
};

/*
 * enum gg_event_t
 *
 * rodzaje zdarzeń.
 */
enum gg_event_t {
   GG_EVENT_NONE = 0,      /* nic się nie wydarzyło */
   GG_EVENT_MSG,         /* otrzymano wiadomość */
   GG_EVENT_NOTIFY,    /* ktoś się pojawił */
   GG_EVENT_NOTIFY_DESCR,    /* ktoś się pojawił z opisem */
   GG_EVENT_STATUS,    /* ktoś zmienił stan */
   GG_EVENT_ACK,         /* potwierdzenie wysłania wiadomości */
   GG_EVENT_PONG,        /* pakiet pong */
   GG_EVENT_CONN_FAILED,     /* połączenie się nie udało */
   GG_EVENT_CONN_SUCCESS,    /* połączenie się powiodło */
   GG_EVENT_DISCONNECT,     /* serwer zrywa połączenie */

   GG_EVENT_DCC_NEW,    /* nowe połączenie między klientami */
   GG_EVENT_DCC_ERROR,      /* błąd połączenia między klientami */
   GG_EVENT_DCC_DONE,      /* zakończono połączenie */
   GG_EVENT_DCC_CLIENT_ACCEPT,  /* moment akceptacji klienta */
   GG_EVENT_DCC_CALLBACK,    /* klient się połączył na żądanie */
   GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_INFO, /* należy wypełnić file_info */
   GG_EVENT_DCC_NEED_FILE_ACK,  /* czeka na potwierdzenie pliku */
   GG_EVENT_DCC_NEED_VOICE_ACK, /* czeka na potwierdzenie rozmowy */
   GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA,   /* ramka danych rozmowy głosowej */

   GG_EVENT_PUBDIR50_SEARCH_REPLY,   /* odpowiedz wyszukiwania */
   GG_EVENT_PUBDIR50_READ,    /* odczytano własne dane z katalogu */
   GG_EVENT_PUBDIR50_WRITE,   /* wpisano własne dane do katalogu */

   GG_EVENT_STATUS60,      /* ktoś zmienił stan w GG 6.0 */
   GG_EVENT_NOTIFY60,      /* ktoś się pojawił w GG 6.0 */
   GG_EVENT_USERLIST,      /* odpowiedź listy kontaktów w GG 6.0 */
   GG_EVENT_IMAGE_REQUEST,    /* prośba o wysłanie obrazka GG 6.0 */
   GG_EVENT_IMAGE_REPLY,     /* podesłany obrazek GG 6.0 */
   GG_EVENT_DCC_ACK    /* potwierdzenie transmisji */
};

#define GG_EVENT_SEARCH50_REPLY GG_EVENT_PUBDIR50_SEARCH_REPLY

/*
 * enum gg_failure_t
 *
 * określa powód nieudanego połączenia.
 */
enum gg_failure_t {
   GG_FAILURE_RESOLVING = 1,   /* nie znaleziono serwera */
   GG_FAILURE_CONNECTING,    /* nie można się połączyć */
   GG_FAILURE_INVALID,      /* serwer zwrócił nieprawidłowe dane */
   GG_FAILURE_READING,      /* zerwano połączenie podczas odczytu */
   GG_FAILURE_WRITING,      /* zerwano połączenie podczas zapisu */
   GG_FAILURE_PASSWORD,     /* nieprawidłowe hasło */
   GG_FAILURE_404,     /* XXX nieużywane */
   GG_FAILURE_TLS,        /* błąd negocjacji TLS */
   GG_FAILURE_NEED_EMAIL     /* serwer rozłączył nas z prośbą o zmianę emaila */
};

/*
 * enum gg_error_t
 *
 * określa rodzaj błędu wywołanego przez daną operację. nie zawiera
 * przesadnie szczegółowych informacji o powodzie błędu, by nie komplikować
 * obsługi błędów. jeśli wymagana jest większa dokładność, należy sprawdzić
 * zawartość zmiennej errno.
 */
enum gg_error_t {
   GG_ERROR_RESOLVING = 1,    /* błąd znajdowania hosta */
   GG_ERROR_CONNECTING,     /* błąd łaczenia się */
   GG_ERROR_READING,    /* błąd odczytu */
   GG_ERROR_WRITING,    /* błąd wysyłania */

   GG_ERROR_DCC_HANDSHAKE,    /* błąd negocjacji */
   GG_ERROR_DCC_FILE,      /* błąd odczytu/zapisu pliku */
   GG_ERROR_DCC_EOF,    /* plik się skończył? */
   GG_ERROR_DCC_NET,    /* błąd wysyłania/odbierania */
   GG_ERROR_DCC_REFUSED     /* połączenie odrzucone przez usera */
};

/*
 * struktury dotyczące wyszukiwania w GG 5.0. NIE NALEŻY SIĘ DO NICH
 * ODWOŁYWAĆ BEZPOŚREDNIO! do dostępu do nich służą funkcje gg_pubdir50_*()
 */
struct gg_pubdir50_entry {
   int num;
   char *field;
   char *value;
};

struct gg_pubdir50_s {
   int count;
   uin_t next;
   int type;
   uint32_t seq;
   struct gg_pubdir50_entry *entries;
   int entries_count;
};

/*
 * typedef gg_pubdir_50_t
 *
 * typ opisujący zapytanie lub wynik zapytania katalogu publicznego
 * z protokołu GG 5.0. nie należy się odwoływać bezpośrednio do jego
 * pól -- służą do tego funkcje gg_pubdir50_*()
 */
typedef struct gg_pubdir50_s *gg_pubdir50_t;

/*
 * struct gg_event
 *
 * struktura opisująca rodzaj zdarzenia. wychodzi z gg_watch_fd() lub
 * z gg_dcc_watch_fd()
 */
struct gg_event {
   int type;  /* rodzaj zdarzenia -- gg_event_t */
    union {     /* @event */
        struct gg_notify_reply *notify; /* informacje o liście kontaktów -- GG_EVENT_NOTIFY */

      enum gg_failure_t failure;  /* błąd połączenia -- GG_EVENT_FAILURE */

      struct gg_dcc *dcc_new;    /* nowe połączenie bezpośrednie -- GG_EVENT_DCC_NEW */
      
      int dcc_error;        /* błąd połączenia bezpośredniego -- GG_EVENT_DCC_ERROR */

      gg_pubdir50_t pubdir50;    /* wynik operacji związanej z katalogiem publicznym -- GG_EVENT_PUBDIR50_* */
   
      struct {        /* @msg odebrano wiadomość -- GG_EVENT_MSG */
         uin_t sender;      /* numer nadawcy */
         int msgclass;      /* klasa wiadomości */
         time_t time;      /* czas nadania */
         unsigned char *message; /* treść wiadomości */

         int recipients_count;  /* ilość odbiorców konferencji */
         uin_t *recipients;   /* odbiorcy konferencji */
         
         int formats_length;   /* długość informacji o formatowaniu tekstu */
         void *formats;     /* informacje o formatowaniu tekstu */
        } msg;
      
      struct {        /* @notify_descr informacje o liście kontaktów z opisami stanu -- GG_EVENT_NOTIFY_DESCR */
         struct gg_notify_reply *notify;   /* informacje o liście kontaktów */
         char *descr;      /* opis stanu */
      } notify_descr;
      
        struct {         /* @status zmiana stanu -- GG_EVENT_STATUS */
         uin_t uin;    /* numer */
         uint32_t status; /* nowy stan */
         char *descr;      /* opis stanu */
      } status;

        struct {         /* @status60 zmiana stanu -- GG_EVENT_STATUS60 */
         uin_t uin;    /* numer */
         int status; /* nowy stan */
         uint32_t remote_ip;   /* adres ip */
         uint16_t remote_port;  /* port */
         int version;   /* wersja klienta */
         int image_size;  /* maksymalny rozmiar grafiki w KiB */
         char *descr;      /* opis stanu */
         time_t time;      /* czas powrotu */
      } status60;

      struct {        /* @notify60 informacja o liście kontaktów -- GG_EVENT_NOTIFY60 */
         uin_t uin;    /* numer */
         int status; /* stan */
         uint32_t remote_ip;   /* adres ip */
         uint16_t remote_port;  /* port */
         int version;   /* wersja klienta */
         int image_size;  /* maksymalny rozmiar grafiki w KiB */
         char *descr;      /* opis stanu */
         time_t time;      /* czas powrotu */
      } *notify60;
      
      struct {        /* @ack potwierdzenie wiadomości -- GG_EVENT_ACK */
         uin_t recipient; /* numer odbiorcy */
         int status;    /* stan doręczenia wiadomości */
         int seq;     /* numer sekwencyjny wiadomości */
      } ack;

      struct {        /* @dcc_voice_data otrzymano dane dźwiękowe -- GG_EVENT_DCC_VOICE_DATA */
         uint8_t *data;     /* dane dźwiękowe */
         int length;    /* ilość danych dźwiękowych */
      } dcc_voice_data;

      struct {        /* @userlist odpowiedź listy kontaktów serwera */
         char type;    /* rodzaj odpowiedzi */
         char *reply;      /* treść odpowiedzi */
      } userlist;

      struct {        /* @image_request prośba o obrazek */
         uin_t sender;      /* nadawca prośby */
         uint32_t size;     /* rozmiar obrazka */
         uint32_t crc32;     /* suma kontrolna */
      } image_request;

      struct {        /* @image_reply odpowiedź z obrazkiem */
         uin_t sender;      /* nadawca odpowiedzi */
         uint32_t size;     /* rozmiar obrazka */
         uint32_t crc32;     /* suma kontrolna */
         char *filename;     /* nazwa pliku */
         char *image;      /* bufor z obrazkiem */
      } image_reply;
   } event;
};

struct gg_event *gg_watch_fd(struct gg_session *sess);
void gg_event_free(struct gg_event *e);
#define gg_free_event gg_event_free

/*
 * funkcje obsługi listy kontaktów.
 */
int gg_notify_ex(struct gg_session *sess, uin_t *userlist, char *types, int count);
int gg_notify(struct gg_session *sess, uin_t *userlist, int count);
int gg_add_notify_ex(struct gg_session *sess, uin_t uin, char type);
int gg_add_notify(struct gg_session *sess, uin_t uin);
int gg_remove_notify_ex(struct gg_session *sess, uin_t uin, char type);
int gg_remove_notify(struct gg_session *sess, uin_t uin);

/*
 * funkcje obsługi http.
 */
struct gg_http *gg_http_connect(const char *hostname, int port, int async, const char *method, const char *path, const char *header);
int gg_http_watch_fd(struct gg_http *h);
void gg_http_stop(struct gg_http *h);
void gg_http_free(struct gg_http *h);
void gg_http_free_fields(struct gg_http *h);
#define gg_free_http gg_http_free

/*
 * struktury opisująca kryteria wyszukiwania dla gg_search(). nieaktualne,
 * zastąpione przez gg_pubdir50_t. pozostawiono je dla zachowania ABI.
 */
struct gg_search_request {
   int active;
   unsigned int start;
   char *nickname;
   char *first_name;
   char *last_name;
   char *city;
   int gender;
   int min_birth;
   int max_birth;
   char *email;
   char *phone;
   uin_t uin;
};

struct gg_search {
   int count;
   struct gg_search_result *results;
};

struct gg_search_result {
   uin_t uin;
   char *first_name;
   char *last_name;
   char *nickname;
   int born;
   int gender;
   char *city;
   int active;
};

#define GG_GENDER_NONE 0
#define GG_GENDER_FEMALE 1
#define GG_GENDER_MALE 2

/*
 * funkcje wyszukiwania.
 */
struct gg_http *gg_search(const struct gg_search_request *r, int async);
int gg_search_watch_fd(struct gg_http *f);
void gg_free_search(struct gg_http *f);
#define gg_search_free gg_free_search

const struct gg_search_request *gg_search_request_mode_0(char *nickname, char *first_name, char *last_name, char *city, int gender, int min_birth, int max_birth, int active, int start);
const struct gg_search_request *gg_search_request_mode_1(char *email, int active, int start);
const struct gg_search_request *gg_search_request_mode_2(char *phone, int active, int start);
const struct gg_search_request *gg_search_request_mode_3(uin_t uin, int active, int start);
void gg_search_request_free(struct gg_search_request *r);

/*
 * funkcje obsługi katalogu publicznego zgodne z GG 5.0. tym razem funkcje
 * zachowują pewien poziom abstrakcji, żeby uniknąć zmian ABI przy zmianach
 * w protokole.
 *
 * NIE NALEŻY SIĘ ODWOŁYWAĆ DO PÓL gg_pubdir50_t BEZPOŚREDNIO!
 */
uint32_t gg_pubdir50(struct gg_session *sess, gg_pubdir50_t req);
gg_pubdir50_t gg_pubdir50_new(int type);
int gg_pubdir50_add(gg_pubdir50_t req, const char *field, const char *value);
int gg_pubdir50_seq_set(gg_pubdir50_t req, uint32_t seq);
const char *gg_pubdir50_get(gg_pubdir50_t res, int num, const char *field);
int gg_pubdir50_type(gg_pubdir50_t res);
int gg_pubdir50_count(gg_pubdir50_t res);
uin_t gg_pubdir50_next(gg_pubdir50_t res);
uint32_t gg_pubdir50_seq(gg_pubdir50_t res);
void gg_pubdir50_free(gg_pubdir50_t res);

#define GG_PUBDIR50_UIN "FmNumber"
#define GG_PUBDIR50_STATUS "FmStatus"
#define GG_PUBDIR50_FIRSTNAME "firstname"
#define GG_PUBDIR50_LASTNAME "lastname"
#define GG_PUBDIR50_NICKNAME "nickname"
#define GG_PUBDIR50_BIRTHYEAR "birthyear"
#define GG_PUBDIR50_CITY "city"
#define GG_PUBDIR50_GENDER "gender"
#define GG_PUBDIR50_GENDER_FEMALE "1"
#define GG_PUBDIR50_GENDER_MALE "2"
#define GG_PUBDIR50_GENDER_SET_FEMALE "2"
#define GG_PUBDIR50_GENDER_SET_MALE "1"
#define GG_PUBDIR50_ACTIVE "ActiveOnly"
#define GG_PUBDIR50_ACTIVE_TRUE "1"
#define GG_PUBDIR50_START "fmstart"
#define GG_PUBDIR50_FAMILYNAME "familyname"
#define GG_PUBDIR50_FAMILYCITY "familycity"

int gg_pubdir50_handle_reply(struct gg_event *e, const char *packet, int length);

/*
 * struct gg_pubdir
 *
 * operacje na katalogu publicznym.
 */
struct gg_pubdir {
   int success;      /* czy się udało */
   uin_t uin;    /* otrzymany numerek. 0 jeśli błąd */
};

/* ogólne funkcje, nie powinny być używane */
int gg_pubdir_watch_fd(struct gg_http *f);
void gg_pubdir_free(struct gg_http *f);
#define gg_free_pubdir gg_pubdir_free

struct gg_token {
   int width;    /* szerokość obrazka */
   int height;    /* wysokość obrazka */
   int length;    /* ilość znaków w tokenie */
   char *tokenid;     /* id tokenu */
};

/* funkcje dotyczące tokenów */
struct gg_http *gg_token(int async);
int gg_token_watch_fd(struct gg_http *h);
void gg_token_free(struct gg_http *h);

/* rejestracja nowego numerka */
struct gg_http *gg_register(const char *email, const char *password, int async);
struct gg_http *gg_register2(const char *email, const char *password, const char *qa, int async);
struct gg_http *gg_register3(const char *email, const char *password, const char *tokenid, const char *tokenval, int async);
#define gg_register_watch_fd gg_pubdir_watch_fd
#define gg_register_free gg_pubdir_free
#define gg_free_register gg_pubdir_free

struct gg_http *gg_unregister(uin_t uin, const char *password, const char *email, int async);
struct gg_http *gg_unregister2(uin_t uin, const char *password, const char *qa, int async);
struct gg_http *gg_unregister3(uin_t uin, const char *password, const char *tokenid, const char *tokenval, int async);
#define gg_unregister_watch_fd gg_pubdir_watch_fd
#define gg_unregister_free gg_pubdir_free

/* przypomnienie hasła e-mailem */
struct gg_http *gg_remind_passwd(uin_t uin, int async);
struct gg_http *gg_remind_passwd2(uin_t uin, const char *tokenid, const char *tokenval, int async);
#define gg_remind_passwd_watch_fd gg_pubdir_watch_fd
#define gg_remind_passwd_free gg_pubdir_free
#define gg_free_remind_passwd gg_pubdir_free

/* zmiana hasła */
struct gg_http *gg_change_passwd(uin_t uin, const char *passwd, const char *newpasswd, const char *newemail, int async);
struct gg_http *gg_change_passwd2(uin_t uin, const char *passwd, const char *newpasswd, const char *email, const char *newemail, int async);
struct gg_http *gg_change_passwd3(uin_t uin, const char *passwd, const char *newpasswd, const char *qa, int async);
struct gg_http *gg_change_passwd4(uin_t uin, const char *email, const char *passwd, const char *newpasswd, const char *tokenid, const char *tokenval, int async);
#define gg_change_passwd_free gg_pubdir_free
#define gg_free_change_passwd gg_pubdir_free

/*
 * struct gg_change_info_request
 * 
 * opis żądania zmiany informacji w katalogu publicznym.
 */
struct gg_change_info_request {
   char *first_name; /* imię */
   char *last_name; /* nazwisko */
   char *nickname;     /* pseudonim */
   char *email;      /* email */
   int born;     /* rok urodzenia */
   int gender;    /* płeć */
   char *city;    /* miasto */
};

struct gg_change_info_request *gg_change_info_request_new(const char *first_name, const char *last_name, const char *nickname, const char *email, int born, int gender, const char *city);
void gg_change_info_request_free(struct gg_change_info_request *r);

struct gg_http *gg_change_info(uin_t uin, const char *passwd, const struct gg_change_info_request *request, int async);
#define gg_change_pubdir_watch_fd gg_pubdir_watch_fd
#define gg_change_pubdir_free gg_pubdir_free
#define gg_free_change_pubdir gg_pubdir_free

/*
 * funkcje dotyczące listy kontaktów na serwerze.
 */
struct gg_http *gg_userlist_get(uin_t uin, const char *password, int async);
int gg_userlist_get_watch_fd(struct gg_http *f);
void gg_userlist_get_free(struct gg_http *f);

struct gg_http *gg_userlist_put(uin_t uin, const char *password, const char *contacts, int async);
int gg_userlist_put_watch_fd(struct gg_http *f);
void gg_userlist_put_free(struct gg_http *f);

struct gg_http *gg_userlist_remove(uin_t uin, const char *password, int async);
int gg_userlist_remove_watch_fd(struct gg_http *f);
void gg_userlist_remove_free(struct gg_http *f);/*
 * funkcje dotyczące komunikacji między klientami.
 */
extern int gg_dcc_port;       /* port, na którym nasłuchuje klient */
extern unsigned long gg_dcc_ip;      /* adres, na którym nasłuchuje klient */

int gg_dcc_request(struct gg_session *sess, uin_t uin);

struct gg_dcc *gg_dcc_send_file(uint32_t ip, uint16_t port, uin_t my_uin, uin_t peer_uin);
struct gg_dcc *gg_dcc_get_file(uint32_t ip, uint16_t port, uin_t my_uin, uin_t peer_uin);
struct gg_dcc *gg_dcc_voice_chat(uint32_t ip, uint16_t port, uin_t my_uin, uin_t peer_uin);
void gg_dcc_set_type(struct gg_dcc *d, int type);
int gg_dcc_fill_file_info(struct gg_dcc *d, const char *filename);
int gg_dcc_voice_send(struct gg_dcc *d, char *buf, int length);

#define GG_DCC_VOICE_FRAME_LENGTH 195
#define GG_DCC_VOICE_FRAME_LENGTH_505 326

struct gg_dcc *gg_dcc_socket_create(uin_t uin, uint16_t port);
#define gg_dcc_socket_free gg_free_dcc
#define gg_dcc_socket_watch_fd gg_dcc_watch_fd

struct gg_event *gg_dcc_watch_fd(struct gg_dcc *d);

void gg_dcc_free(struct gg_dcc *c);
#define gg_free_dcc gg_dcc_free

/*
 * jeśli chcemy sobie podebugować, wystarczy ustawić `gg_debug_level'.
 * niestety w miarę przybywania wpisów `gg_debug(...)' nie chciało mi
 * się ustawiać odpowiednich leveli, więc większość szła do _MISC.
 */
extern int gg_debug_level;  /* poziom debugowania. mapa bitowa stałych GG_DEBUG_* */

/*
 * można podać wskaźnik do funkcji obsługującej wywołania gg_debug().
 * nieoficjalne, nieudokumentowane, może się zmienić. jeśli ktoś jest 
 * zainteresowany, niech da znać na ekg-devel.
 */
extern void (*gg_debug_handler)(int level, const char *format, va_list ap);

/*
 * można podać plik, do którego będą zapisywane teksty z gg_debug().
 */
extern FILE *gg_debug_file;

#define GG_DEBUG_NET 1
#define GG_DEBUG_TRAFFIC 2
#define GG_DEBUG_DUMP 4
#define GG_DEBUG_FUNCTION 8
#define GG_DEBUG_MISC 16

#ifdef GG_DEBUG_DISABLE
#define gg_debug(x, y...) do { } while(0)
#else
void gg_debug(int level, const char *format, ...);
#endif

const char *gg_libgadu_version(void);

/*
 * konfiguracja http proxy.
 */
extern int gg_proxy_enabled;    /* włącza obsługę proxy */
extern char *gg_proxy_host;     /* określa adres serwera proxy */
extern int gg_proxy_port;      /* określa port serwera proxy */
extern char *gg_proxy_username;      /* określa nazwę użytkownika przy autoryzacji serwera proxy */
extern char *gg_proxy_password;      /* określa hasło użytkownika przy autoryzacji serwera proxy */
extern int gg_proxy_http_only;      /* włącza obsługę proxy wyłącznie dla usług HTTP */


/* 
 * adres, z którego ślemy pakiety (np łączymy się z serwerem)
 * używany przy gg_connect()
 */
extern unsigned long gg_local_ip; 
/*
 * -------------------------------------------------------------------------
 * poniżej znajdują się wewnętrzne sprawy biblioteki. zwykły klient nie
 * powinien ich w ogóle ruszać, bo i nie ma po co. wszystko można załatwić
 * procedurami wyższego poziomu, których definicje znajdują się na początku
 * tego pliku.
 * -------------------------------------------------------------------------
 */

#ifdef __GG_LIBGADU_HAVE_PTHREAD
int gg_resolve_pthread(int *fd, void **resolver, const char *hostname);
#endif

#ifdef _WIN32
int gg_thread_socket(int thread_id, int socket);
#endif

int gg_resolve(int *fd, int *pid, const char *hostname);

#ifdef __GNUC__
char *gg_saprintf(const char *format, ...) __attribute__ ((format (printf, 1, 2)));
#else
char *gg_saprintf(const char *format, ...);
#endif

char *gg_vsaprintf(const char *format, va_list ap);

#define gg_alloc_sprintf gg_saprintf

char *gg_get_line(char **ptr);

int gg_connect(void *addr, int port, int async);
struct in_addr *gg_gethostbyname(const char *hostname);
char *gg_read_line(int sock, char *buf, int length);
void gg_chomp(char *line);
char *gg_urlencode(const char *str);
int gg_http_hash(const char *format, ...);
int gg_read(struct gg_session *sess, char *buf, int length);
int gg_write(struct gg_session *sess, const char *buf, int length);
void *gg_recv_packet(struct gg_session *sess);
int gg_send_packet(struct gg_session *sess, int type, ...);
unsigned int gg_login_hash(const unsigned char *password, unsigned int seed);
uint32_t gg_fix32(uint32_t x);
uint16_t gg_fix16(uint16_t x);
#define fix16 gg_fix16
#define fix32 gg_fix32
char *gg_proxy_auth(void);
char *gg_base64_encode(const char *buf);
char *gg_base64_decode(const char *buf);
int gg_image_queue_remove(struct gg_session *s, struct gg_image_queue *q, int freeq);

#define GG_APPMSG_HOST "appmsg.gadu-gadu.pl"
#define GG_APPMSG_PORT 80
#define GG_PUBDIR_HOST "pubdir.gadu-gadu.pl"
#define GG_PUBDIR_PORT 80
#define GG_REGISTER_HOST "register.gadu-gadu.pl"
#define GG_REGISTER_PORT 80
#define GG_REMIND_HOST "retr.gadu-gadu.pl"
#define GG_REMIND_PORT 80

#define GG_DEFAULT_PORT 8074
#define GG_HTTPS_PORT 443
#define GG_HTTP_USERAGENT "Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)"

#define GG_DEFAULT_CLIENT_VERSION "6, 0, 0, 132"
#define GG_DEFAULT_PROTOCOL_VERSION 0x20
#define GG_DEFAULT_TIMEOUT 30
#define GG_HAS_AUDIO_MASK 0x40000000
#define GG_LIBGADU_VERSION "CVS"

#define GG_DEFAULT_DCC_PORT 1550

struct gg_header {
   uint32_t type;        /* typ pakietu */
   uint32_t length;    /* długość reszty pakietu */
} GG_PACKED;

#define GG_WELCOME 0x0001
#define GG_NEED_EMAIL 0x0014

struct gg_welcome {
   uint32_t key;         /* klucz szyfrowania hasła */
} GG_PACKED;
   
#define GG_LOGIN 0x000c

struct gg_login {
   uint32_t uin;         /* mój numerek */
   uint32_t hash;        /* hash hasła */
   uint32_t status;    /* status na dzień dobry */
   uint32_t version;    /* moja wersja klienta */
   uint32_t local_ip;      /* mój adres ip */
   uint16_t local_port;     /* port, na którym słucham */
} GG_PACKED;

#define GG_LOGIN_EXT 0x0013

struct gg_login_ext {
   uint32_t uin;         /* mój numerek */
   uint32_t hash;        /* hash hasła */
   uint32_t status;    /* status na dzień dobry */
   uint32_t version;    /* moja wersja klienta */
   uint32_t local_ip;      /* mój adres ip */
   uint16_t local_port;     /* port, na którym słucham */
   uint32_t external_ip;     /* zewnętrzny adres ip */
   uint16_t external_port;    /* zewnętrzny port */
} GG_PACKED;

#define GG_LOGIN60 0x0015

struct gg_login60 {
   uint32_t uin;         /* mój numerek */
   uint32_t hash;        /* hash hasła */
   uint32_t status;    /* status na dzień dobry */
   uint32_t version;    /* moja wersja klienta */
   uint8_t dunno1;        /* 0x00 */
   uint32_t local_ip;      /* mój adres ip */
   uint16_t local_port;     /* port, na którym słucham */
   uint32_t external_ip;     /* zewnętrzny adres ip */
   uint16_t external_port;    /* zewnętrzny port */
   uint8_t image_size;      /* maksymalny rozmiar grafiki w KiB */
   uint8_t dunno2;        /* 0xbe */
} GG_PACKED;

#define GG_LOGIN_OK 0x0003

#define GG_LOGIN_FAILED 0x0009

#define GG_PUBDIR50_REQUEST 0x0014

#define GG_PUBDIR50_WRITE 0x01
#define GG_PUBDIR50_READ 0x02
#define GG_PUBDIR50_SEARCH 0x03
#define GG_PUBDIR50_SEARCH_REQUEST GG_PUBDIR50_SEARCH
#define GG_PUBDIR50_SEARCH_REPLY 0x05

struct gg_pubdir50_request {
   uint8_t type;         /* GG_PUBDIR50_* */
   uint32_t seq;         /* czas wysłania zapytania */
} GG_PACKED;

#define GG_PUBDIR50_REPLY 0x000e

struct gg_pubdir50_reply {
   uint8_t type;         /* GG_PUBDIR50_* */
   uint32_t seq;         /* czas wysłania zapytania */
} GG_PACKED;

#define GG_NEW_STATUS 0x0002

#define GG_STATUS_NOT_AVAIL 0x0001    /* niedostępny */
#define GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR 0x0015 /* niedostępny z opisem (4.8) */
#define GG_STATUS_AVAIL 0x0002         /* dostępny */
#define GG_STATUS_AVAIL_DESCR 0x0004      /* dostępny z opisem (4.9) */
#define GG_STATUS_BUSY 0x0003       /* zajęty */
#define GG_STATUS_BUSY_DESCR 0x0005    /* zajęty z opisem (4.8) */
#define GG_STATUS_INVISIBLE 0x0014    /* niewidoczny (4.6) */
#define GG_STATUS_INVISIBLE_DESCR 0x0016 /* niewidoczny z opisem (4.9) */
#define GG_STATUS_BLOCKED 0x0006     /* zablokowany */

#define GG_STATUS_FRIENDS_MASK 0x8000      /* tylko dla znajomych (4.6) */

#define GG_STATUS_DESCR_MAXSIZE 70

/*
 * makra do łatwego i szybkiego sprawdzania stanu.
 */

/* GG_S_F() tryb tylko dla znajomych */
#define GG_S_F(x) (((x) & GG_STATUS_FRIENDS_MASK) != 0)

/* GG_S() stan bez uwzględnienia trybu tylko dla znajomych */
#define GG_S(x) ((x) & ~GG_STATUS_FRIENDS_MASK)

/* GG_S_A() dostępny */
#define GG_S_A(x) (GG_S(x) == GG_STATUS_AVAIL || GG_S(x) == GG_STATUS_AVAIL_DESCR)

/* GG_S_NA() niedostępny */
#define GG_S_NA(x) (GG_S(x) == GG_STATUS_NOT_AVAIL || GG_S(x) == GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR)

/* GG_S_B() zajęty */
#define GG_S_B(x) (GG_S(x) == GG_STATUS_BUSY || GG_S(x) == GG_STATUS_BUSY_DESCR)

/* GG_S_I() niewidoczny */
#define GG_S_I(x) (GG_S(x) == GG_STATUS_INVISIBLE || GG_S(x) == GG_STATUS_INVISIBLE_DESCR)

/* GG_S_D() stan opisowy */
#define GG_S_D(x) (GG_S(x) == GG_STATUS_NOT_AVAIL_DESCR || GG_S(x) == GG_STATUS_AVAIL_DESCR || GG_S(x) == GG_STATUS_BUSY_DESCR || GG_S(x) == GG_STATUS_INVISIBLE_DESCR)

/* GG_S_BL() blokowany lub blokujący */
#define GG_S_BL(x) (GG_S(x) == GG_STATUS_BLOCKED)

struct gg_new_status {
   uint32_t status;       /* na jaki zmienić? */
} GG_PACKED;

#define GG_NOTIFY_FIRST 0x000f
#define GG_NOTIFY_LAST 0x0010

#define GG_NOTIFY 0x0010
   
struct gg_notify {
   uint32_t uin;            /* numerek danej osoby */
   uint8_t dunno1;           /* rodzaj wpisu w liście */
} GG_PACKED;

#define GG_USER_OFFLINE 0x01 /* będziemy niewidoczni dla użytkownika */
#define GG_USER_NORMAL 0x03  /* zwykły użytkownik */
#define GG_USER_BLOCKED 0x04 /* zablokowany użytkownik */

#define GG_LIST_EMPTY 0x0012
   
#define GG_NOTIFY_REPLY 0x000c   /* tak, to samo co GG_LOGIN */
   
struct gg_notify_reply {
   uint32_t uin;         /* numerek */
   uint32_t status;    /* status danej osoby */
   uint32_t remote_ip;      /* adres ip delikwenta */
   uint16_t remote_port;     /* port, na którym słucha klient */
   uint32_t version;    /* wersja klienta */
   uint16_t dunno2;    /* znowu port? */
} GG_PACKED;

#define GG_NOTIFY_REPLY60 0x0011
   
struct gg_notify_reply60 {
   uint32_t uin;         /* numerek plus flagi w MSB */
   uint8_t status;        /* status danej osoby */
   uint32_t remote_ip;      /* adres ip delikwenta */
   uint16_t remote_port;     /* port, na którym słucha klient */
   uint8_t version;    /* wersja klienta */
   uint8_t image_size;      /* maksymalny rozmiar grafiki w KiB */
   uint8_t dunno1;        /* 0x00 */
} GG_PACKED;

#define GG_STATUS60 0x000f
   
struct gg_status60 {
   uint32_t uin;         /* numerek plus flagi w MSB */
   uint8_t status;        /* status danej osoby */
   uint32_t remote_ip;      /* adres ip delikwenta */
   uint16_t remote_port;     /* port, na którym słucha klient */
   uint8_t version;    /* wersja klienta */
   uint8_t image_size;      /* maksymalny rozmiar grafiki w KiB */
   uint8_t dunno1;        /* 0x00 */
} GG_PACKED;

#define GG_ADD_NOTIFY 0x000d
#define GG_REMOVE_NOTIFY 0x000e
   
struct gg_add_remove {
   uint32_t uin;         /* numerek */
   uint8_t dunno1;        /* bitmapa */
} GG_PACKED;

#define GG_STATUS 0x0002

struct gg_status {
   uint32_t uin;         /* numerek */
   uint32_t status;    /* nowy stan */
} GG_PACKED;
   
#define GG_SEND_MSG 0x000b

#define GG_CLASS_QUEUED 0x0001
#define GG_CLASS_OFFLINE GG_CLASS_QUEUED
#define GG_CLASS_MSG 0x0004
#define GG_CLASS_CHAT 0x0008
#define GG_CLASS_CTCP 0x0010
#define GG_CLASS_ACK 0x0020
#define GG_CLASS_EXT GG_CLASS_ACK  /* kompatybilność wstecz */

#define GG_MSG_MAXSIZE 2000

struct gg_send_msg {
   uint32_t recipient;
   uint32_t seq;
   uint32_t msgclass;
} GG_PACKED;

struct gg_msg_richtext {
   uint8_t flag;      
   uint16_t length;  
} GG_PACKED;

struct gg_msg_richtext_format {
   uint16_t position;
   uint8_t font;    
} GG_PACKED;

struct gg_msg_richtext_image {
   uint16_t unknown1;
   uint32_t size;
   uint32_t crc32;
} GG_PACKED;

#define GG_FONT_BOLD 0x01
#define GG_FONT_ITALIC 0x02
#define GG_FONT_UNDERLINE 0x04
#define GG_FONT_COLOR 0x08
#define GG_FONT_IMAGE 0x80

struct gg_msg_richtext_color { 
   uint8_t red;
   uint8_t green;
   uint8_t blue;
} GG_PACKED;

struct gg_msg_recipients {
   uint8_t flag;
   uint32_t count;
} GG_PACKED;

struct gg_msg_image_request {
   uint8_t flag;
   uint32_t size;
   uint32_t crc32;
} GG_PACKED;

struct gg_msg_image_reply {
   uint8_t flag;
   uint32_t size;
   uint32_t crc32;
   /* char filename[]; */
   /* char image[]; */
} GG_PACKED;

#define GG_SEND_MSG_ACK 0x0005

#define GG_ACK_DELIVERED 0x0002
#define GG_ACK_QUEUED 0x0003
#define GG_ACK_NOT_DELIVERED 0x0006
   
struct gg_send_msg_ack {
   uint32_t status;
   uint32_t recipient;
   uint32_t seq;
} GG_PACKED;

#define GG_RECV_MSG 0x000a
   
struct gg_recv_msg {
   uint32_t sender;
   uint32_t seq;
   uint32_t time;
   uint32_t msgclass;
} GG_PACKED;

#define GG_PING 0x0008
   
#define GG_PONG 0x0007

#define GG_DISCONNECTING 0x000b

#define GG_USERLIST_REQUEST 0x0016

#define GG_USERLIST_PUT 0x00
#define GG_USERLIST_PUT_MORE 0x01
#define GG_USERLIST_GET 0x02

struct gg_userlist_request {
   uint8_t type;
} GG_PACKED;

#define GG_USERLIST_REPLY 0x0010

#define GG_USERLIST_PUT_REPLY 0x00
#define GG_USERLIST_PUT_MORE_REPLY 0x02
#define GG_USERLIST_GET_REPLY 0x06
#define GG_USERLIST_GET_MORE_REPLY 0x04

struct gg_userlist_reply {
   uint8_t type;
} GG_PACKED;

/*
 * pakiety, stałe, struktury dla DCC
 */

struct gg_dcc_tiny_packet {
   uint8_t type;      /* rodzaj pakietu */
} GG_PACKED;

struct gg_dcc_small_packet {
   uint32_t type;     /* rodzaj pakietu */
} GG_PACKED;

struct gg_dcc_big_packet {
   uint32_t type;     /* rodzaj pakietu */
   uint32_t dunno1;    /* niewiadoma */
   uint32_t dunno2;    /* niewiadoma */
} GG_PACKED;

/*
 * póki co, nie znamy dokładnie protokołu. nie wiemy, co czemu odpowiada.
 * nazwy są niepoważne i tymczasowe.
 */
#define GG_DCC_WANT_FILE 0x0003      /* peer chce plik */
#define GG_DCC_HAVE_FILE 0x0001      /* więc mu damy */
#define GG_DCC_HAVE_FILEINFO 0x0003 /* niech ma informacje o pliku */
#define GG_DCC_GIMME_FILE 0x0006  /* peer jest pewny */
#define GG_DCC_CATCH_FILE 0x0002  /* wysyłamy plik */

#define GG_DCC_FILEATTR_READONLY 0x0020

#define GG_DCC_TIMEOUT_SEND 1800  /* 30 minut */
#define GG_DCC_TIMEOUT_GET 1800      /* 30 minut */
#define GG_DCC_TIMEOUT_FILE_ACK 300 /* 5 minut */
#define GG_DCC_TIMEOUT_VOICE_ACK 300   /* 5 minut */

#ifdef __cplusplus
}
#ifdef _WIN32
#pragma pack(pop)
#endif
#endif

#endif /* __GG_LIBGADU_H */

/*
 * Local variables:
 * c-indentation-style: k&r
 * c-basic-offset: 8
 * indent-tabs-mode: notnil
 * End:
 *
 * vim: shiftwidth=8:
 */

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index